Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Borsa de treball Tècnic Mitjà/na en Relacions Laborals

OF-2019.Borsa de treball Tècnic Mitjà/na en Relacions Laborals

Termini inscripció/presentació

Del 14/10/2019  fins el 04/11/2019

(Fora de termini)


Com puc tramitar-ho?

Telemàtic amb identitat digital
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      


Detall del tràmit

Objecte:
L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball de Tècnic/a mitjà/a en relacions laborals, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus, per tal de cobrir possibles substitucions o altres necessitats de caràcter temporal en el lloc de treball objecte de la convocatòria.

Aquesta convocatòria es fonamenta en l’art. 94.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

El/la titular d’aquest lloc de treball li correspondran les següents funcions bàsiques:
1. Donar suport tècnic en la confecció de documentació administrativa, contractació i/o nomenament del personal,
2. Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar les bases de dades i documents que es requereixin.
3. Elaborar informes i propostes de resolució i altres documents que li siguin encomanats.
4. Col·laborar amb altres serveis i administracions.
5. Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts al Pla de Prevenció de Riscos Laborals per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
6. Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de l’organització.

Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, i es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201), en el termini de 15 dies, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Tanmateix, les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i a la web municipal i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.

Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer el dia hàbil següent.
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de cinc dies hàbils, es farà pública la
llista provisional de persones admeses i excloses, que serà exposada en el tauler d’edictes electrònic de la
corporació i a la web municipal http://www.reus.cat.

A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal (http://www.reus.cat).

La sol•licitud normalitzada es troba en l’apartat impresos relacionats i els canals que poden utlitzar-se per a la presentació es troba en l’apartat: Com puc tramitar-ho.

Vigència de la borsa de treball
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de selecció.


- Publicació Bases BOPT
de data 11 d’octubre de 2019.

- Obertura termini de presentació de sol•licituds: 14 octubre de 2019
- Finalització termini de presentació de sol•licituds:  4 de novembre de 2019

Per més informació:
1)Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.
2) Acabat el termini de presentació de sol·licituds, les esmenes i possibles reclamacions que hagin de presentar-se es faran utilitzant els canals i formulari que trobareu en aquest enllaç; esmenar requeriment i/o aportació de documentació a un expedient

 

 

 Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Recursos Humans


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat