Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Subvenció per a la pobresa energètica hivern 2018-2019

Families. Subvenció per situacions de necessitat socioeconòmica a la ciutat de Reus.

Termini inscripció/presentació

Del 21/05/2019  fins el 31/10/2019

(Fora de termini)


Com puc tramitar-ho?

Telemàtic amb identitat digital
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      
Presencial: SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)
      
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)


Detall del tràmit

 
                                                                                 Pobresa energètica.
Les bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions individuals a les famílies que es trobin en situació de necessitat socioeconòmica per atendre les despeses de subministraments d’energia elèctrica i de gas per a mantenir la seva llar en condicions mínimes de temperatura, enllumenat en quantitat suficient per atendre els mínims necessaris que viure-hi amb dignitat a la pròpia llar.

Convocatòria 2019_Límit  d’ingressos
- Fins 2 membres ............ 7.967,73 €
- 3 membres ...................10.358,05 €
- 4 o més membres ........ 12.748,37 €
Factures objecte de subvenció:
L’ import de la subvenció atorgada no serà el total de la factura, (s’estableix a la convocatòria els imports màxims  totals i per mes subvencionat) i correspondran a les factures que es presentin dels mesos de desembre de 2018 al març de 2019, quedant exclosos els imports per recàrrecs, interessos i/o costos de demora que s’hagin pogut generar.

A tenir en compte:
- Bases publicades al BOPT núm. 73 de 28.3.2015.
- Convocatòria 2018 publicada al BOPT  de data 20/05/2019
Condicions subvenció Pobresa energètica:

1.- Residir i estar empadronada a Reus la persona sol•licitant/beneficiària amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius, i que han de ser immediatament anteriors a la data de la sol•licitud.
2.-Estar empadronat a l’immoble  destinat a ús d’habitatge sobre el qual es sol•licita la subvenció, sense ostentar la titularitat o drets reals sobre cap altre habitatge, a la data de la sol•licitud.
3.- Ostentar qualsevol títol o dret legítim que empari la residència a l’immoble pel qual se sol•licita la subvenció (persona propietària o titular del contracte de lloguer)
4.- No superar la unitat de convivència, entenen com a tal, totes les persones que conviuen i estan empadronades en el mateix immoble, els llindars de renda que es determinin en la convocatòria corresponent.
Observacions:

 Els sol·licitants que hagin estat beneficiaris de subvenció per evitar la pobresa energètica en virtut de la convocatòria per a l’hivern 2017/2018 i que, a més, no hagin canviat de domicili:
 Han hagut de fer efectiu el pagament de la factura corresponent al consum del període comprès entre els mesos de desembre de 2018 i març de 2019.
En aquest supòsit la concessió de la subvenció quedarà supeditada al compliment de les recomanacions que se li van fer en el servei d’assessorament energètic. El compliment d’aquestes recomanacions s’acreditarà i haurà de restar reflectit a les factures que presenti el sol·licitant en els següents aspectes:
- Canvi de potència.
- Canvi al mercat regulat.
- Que estigui acollit al Bo Social o, almenys, que hagi formulat la sol·licitud i aquesta estigui en tràmit o que se li hagi denegat. En el cas que el sol·licitant estigui acollit al bo social, ho podrà acreditar aportant una factura que així ho demostri. Si totes lesrecomanacions han estat acomplertes, es podrà percebre el 100% de la quantitat de la subvenció indicada al punt següent d’aquesta resolució. Si no s’han seguit totes les recomanacions, només es subvencionarà un import màxim del 50% de la subvenció indicada al punt següent d’aquesta resolució. Si no s’ha acomplert cap de les reclamacions efectuades, es denegarà la subvenció.

 Els sol·licitants que no hagin estat beneficiaris de subvenció per evitar la pobresa energètica en virtut de la convocatòria per a l’hivern 2017/2018, o bé que hagin canviat de domicili:
Han hagut de fer efectiu el pagament de la factura corresponent al consum del període comprès entre els
mesos de desembre de 2018 a març de 2019 i haver assistit al Servei d’Assessorament Energètic Individualitzat corresponent al domicili actual.
En aquest cas per tal de concedir la subvenció és obligació acreditar, mitjançant document de declaració responsable que s’han seguit les recomanacions rebudes al Servei d’Assessorament Individualitzat, en un termini màxim d’un mes des de l’assistència al Servei d’Assessorament Energètic

Consultar l’estat de l’expedient:

Una vegada presentada la sol·licitud es podrà consultar l’estat de la tramitació amb el número de registre d’entrada a través de la Carpeta Ciutadana disponible a  https://seu.reus.cat/seu/

Assessorament energètic infividual i tallers d’estalvi energètic

Més informació en el següent enllaç

Requeriments Tècnics

Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina


 

                                                                    

 Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Impresos relacionatsTràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat