Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Subvenció per a menjador escolar 2020/2021

Families. Subvenció per a menjador escolar curs 2020/21

Termini inscripció/presentació

Del 26/06/2020  fins el 22/07/2020

(Fora de termini)Detall del tràmit

NOTA INFORMATIVA:
 
Coincidint amb la situació generada per la Covid-19, l’Ajuntament de Reus ha simplificat el tràmit de sol•licitud dels ajuts al menjador escolar per al curs 2020-2021 a través de la sol•licitud abreujada per via telemàtica.

Enguany, per optar als ajuts es preveuen dos procediments de sol•licitud: abreujat i ordinari..

Com a novetat, s’ha activat el procediment abreujat. Adreçat a les persones sol•licitants d’ajut individual de menjador del curs passat . Es recomana a les famílies sol•licitants del curs anterior que esperin a rebre email o SMS per poder fer el tràmit abreujat amb signatura remota o telemàtic i deixar el canal presencial per aquelles persones que realment només ho poden tramitar per aquest sistema.

El procediment ordinari és el que està descrit en aquest tràmit

Abans de realitzar el tràmit, llegir prèviament la informació continguda en aquest enllaç


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La concessió de subvencions per a l’assistència als menjadors de l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius de la ciutat de Reus, sufragats amb els fons públics, es troba regulada en les bases aprovades per la Junta de Govern Local del 4 d’abril de 2014 i modificades pel Ple de la Corporació del 15 d’abril del 2016 i refós en la publicació del BOPT núm.79 de data 26.4.2016, on es fixen els criteris i el procediment de concessió. Els alumnes residents a Reus amb necessitats educatives especials, tant si estan escolaritats en centres ordinaris (USEE o equivalent) o en centres d’educació especial sostinguts amb fons públics situats en el propi municipi de Reus, han de concórrer igualment a aquesta convocatòria.

Qui pot demanar la subvenció?
Les persones sol•licitants que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

Com es demana?
El formulari de la sol•licitud es troba en l’apartat impresos relacionats.

Recordeu que cal emplenar el formulari i signar-lo adjuntant els documents sol·licitats.
Per presentar la sol•licitud dins el termini assenyalat en aquesta convocatòria, caldrà que utilitzeu qualsevol de les formes detallades enl’apartat: Com puc tramitar-ho.

Quan es pot presentar la sol•licitud?

Com més aviat millor, dins el termini que marca la convocatòria, ja que s’aniran resolent per rigorós ordre d’entrada en el registre (sempre i quan tinguin tota la documentació correcta).

Requisits per poder sol•licitar la subvenció:
Podran ser destinataris d’aquestes subvencions les persones físiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases i en les respectives convocatòries.

* Requisits per poder sol•licitar la subvenció en virtut del finançament provinent, a través del Consell Comarcal del Baix Camp, de la Generalitat de Catalunya.
- Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.
- No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.
- Fer ús del servei de menjador escolar.
- Trobar-se en situació socioeconòmica que es determini en les respectives convocatòries.

* Requisits per gaudir de subvenció o de subvenció complementada en virtut del finançament provinent de l’Ajuntament de Reus:
- El progenitor (o si s’escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció) de l’alumne, que sol•liciti la subvenció ha d’estar empadronat a la ciutat de Reus el dia abans de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) .
- Acreditar una renda per càpita anual que no superi els límits de renda que s’estableix a la convocatòria corresponent.
- Altres requisits que es determinin en la convocatòria.

Si em manca algun dels requisits podré ser beneficiari/ària de la subvenció?  No. És necessari complir tots els requisits fixats a les bases de la convocatòria. La manca de compliment de qualsevol dels requisits comportarà que la resolució de la subvenció sigui desfavorable.

Quina documentació he de presentar ?

Veure bases convocatòria

A tenir en compte:

- Les persones sol•licitants han d’aportar la documentació requerida, per la qual cosa no s’accepten declaracions jurades.
- L’acreditació d’ingressos ha d’incloure tots els membres computables de la unitat familiar a partir de 18 anys.

Termini de presentació:
El termini per presentar les sol•licituds pel curs 2020/2021 és el següent del  26 de juny al 17 de juliol

Situacions sobrevingudes:
Acabat el termini de presentació de sol•licituds fixada a la convocatòria, es podran admetre fins el dia 31 de març , sol•licituds sobrevingudes.

Es consideren situacions sobrevingudes aquelles que han estat presentades fora del termini establert i que les unitats familiars al•legin que han patit variacions significatives en la seva situació sociofamiliar o econòmica, sol•licitant l’admissió o revisió de la situació inicial del seu expedient quan concorrin alguna de les següents situacions:
1) Nova matrícula
2) Casos de serveis socials degudament motivats
3) Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.
En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació, i en aquest senti, caldrà que els sol•licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació.


Quin és el temps de tramitació ?
Si la documentació presentada és correcta, les sol•licituds s’aniran resolent per rigorós ordre d’entrada al registre dintre del termini que marca la convocatòria. Amb caràcter general, les bases estableixen un termini de tres mesos per emetre resolució, a comptar des de l’endemà de la data en que finalitzi la presentació de les sol•licituds de subvenció

Observacions:

Convocatòria 2020 publicada al BOPT del 25/06/2020
Bases publicades en el BOPT núm. 79 de data 26/4/2016
Extracte de la convocatòria publicat al BOPT 15/05/2019
Text íntegre de la convocatòria http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

 

Requeriments Tècnics

Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina


 

 

 Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsAccedeix a carpeta

Si vols accedir al teu espai personal per qualsevol consulta o gestió, accedeix a carpeta en funció del teu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat