Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

CONVOCATORIA DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

OF-2017. Concurs-oposició lliure per a la provisió en propietat d'una plaça de TAG

Termini inscripció/presentació

Del 27/02/2019  fins el 08/04/2019

(Fora de termini)


Detall del tràmit

Objecte:
És objecte de les presents bases la regulació del procés de selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs - oposició en torn lliure, per a la provisió en propietat d’una plaça de Tècnic/a Administració General de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació (OPO) 2017.

Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició:
Veure bases de la convocatòria

Sol·licituds
El termini de presentació de sol•licituds començarà l’endemà de la publicació de les bases específiques en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i acabarà als 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Ofi cial de l’Estat (BOE) de l’extracte de la convocatòria.
Les sol•licituds s’han de presentar en hores d’oficina al registre general de l’Ajuntament, ubicat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (plaça Mercadal, núm 1 REUS 43201). També es podran presentar en les formes determinades per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment  administratiu comú de les administracions públiques.
Perquè la sol·licitud sigui vàlida, s’ha de pagar la taxa de drets d’examen que s’indica a les bases específiques.
La sol·licitud normalitzada es troba en l’apartat impresos relacionats
El pagament de la taxa de drets d’exàmen, podrà realitzar-se:

-    Si el tràmit es realitza presencialment en la mateixa oficina (OAC) en el moment de presentació de la sol•licitud
-    Si el tràmit es realitza per correu postal, caldrà fer prèviament l’ingrés a través d’aquest enllaç. El document obtingut i el comprovant de les taxes pagades s’haurà d’adjuntar a la sol•licitud, juntament amb la resta de documentació.s

Admissió d’aspirants
Acabat el termini de presentació de sol·licituds, l’Alcalde o el Regidor/a en qui hagi delegat,  declararà aprovada la llista de persones admeses i excloses en el termini màxim d’un mes. Aquesta resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat, al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, i a la pàgina web municipal www.reus.cat.
En la mateixa resolució, s’indicarà el lloc on hi ha exposades al públic les llistes certificades completes de persones admeses i excloses. També s’hi inclourà el lloc, la data i l’hora de començament dels exercicis, l’ordre d’actuació dels/de les aspirants, i la composició del tribunal.
Aquesta resolució concedirà un termini de deu dies per a esmenes i possibles reclamacions, que començarà a comptar l’endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Aquesta publicació substitueix la notificació individual a les persones aspirants, de conformitat amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les  administracions públiques.
Les al·legacions presentades seran reQuant costa fer el tràmit?

  • -GRATUÏT per a persones a l'atur i que no rebin cap quantitat en concepte de subsidi (Oordenança fiscal núm. 13)  
  • -41.44 €  Drets d'exàmen  


Especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament

Els documents enviats telemàticament pels interessats han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Recursos Humans


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat