Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Subvencions per a l'ús de les instal·lacions esportives municipals 2020

Bases destinades a entitats i organitzacions esportives que facin ús de les intal·lacions esportives municipals de la ciutat de Reus

informatiuinformatiu

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les entitats esportives i organitzacions que detalla la base quarta per a cada modalitat de subvenció.

Les entitats podran presentar sol•licitud en més d’un mòdul.

Requisits i condicions
L’entitat sol•licitant ha de complir els requisits generals i també els que s’especifiquin per a   cadascuna de les modalitats de la subvenció, així com qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-los.

Requisits generals
Les entitats hauran de complir, en el moment de presentar la sol•licitud, els següents requisits generals:
a) Estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Reus. Aquest requisit no s’exigirà en el mòdul D.
b) Estar inscrites en el Registre d’Entitats de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
c) Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries, de la seguretat social, i amb l’Ajuntament de Reus i els seus ens instrumentals.
d) No incórrer en cap de les circumstàncies que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) Complir, si s’escau, l’obligació que estableix l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei  d’enjudiciament civil (modificada per la Llei
26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència), en el sentit que el personal de les entitats les activitats de les quals suposin l’accés i exercici a les professions, els oficis i les activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no pot haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual,
l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans.
f) Comptar amb l’informe previ emès per Reus Esport i Lleure, SA, sobre la disponibilitat d’usos per a l’activitat i dates sol•licitades.

Requisits específics
Les entitats hauran de complir, en el moment de presentar la sol•licitud, els següents requisits específics:

MÒDUL A- Ús regular d’instal•lacions (entrenaments i competició) per a entitats que participen en competició escolar o federada.
a) Per accedir a aquest mòdul les entitats hauran de participar en competició regular d’una Federació Esportiva reconeguda pel Consell Català de l’esport i/o del Consell Esportiu que correspongui.
b) No és podran acollir o no tindran cabuda en aquest mòdul:
- Les entitats que competeixin en altres organitzacions no reconegudes o d’activitats de lleure.
- Les competicions extraordinàries, tornejos, amistosos o qualsevol altra competició no regular.
c) A nivell de competició es podran incloure els partits de pre-temporada.
d) No seran subvencionables els usos en períodes de vacances i que amb caràcter general seran:
- Setmana Santa, entre dijous Sant i dilluns de Pasqua (excepte competicions oficials programades).
- Estiu. El període d’estiu es fi xarà en la corresponent convocatòria.
- Nadal. El període de Nadal es fi xarà en la corresponent convocatòria.

MÒDUL B- Ús regular d’instal•lacions per a entitats o organitzacions per a activitats d’aprenentatge o tecnificació esportiva (sense competició).
a) Podran accedir a aquest mòdul les entitats o organitzacions del territori (Federacions Esportives o Consell
Esportiu) que tinguin en el seu objecte social el desenvolupament d’activitats d’aprenentatge o tecnificació esportiva i participin en competició regular d’una Federació Esportiva reconeguda pel Consell Català de l’esport i/o del Consell Esportiu que correspongui.
b) No tindran cabuda en aquest mòdul les competicions extraordinàries, tornejos, amistosos o qualsevol altra competició no regular.
c) No seran subvencionables els usos en períodes de vacances i que amb caràcter general seran:
- Setmana Santa, entre dijous Sant i dilluns de Pasqua (excepte les competicions oficials programades).
- Estiu. El període d’estiu es fixarà en la corresponent convocatòria.
- Nadal. El període de Nadal es fixarà en la corresponent convocatòria.

MÒDUL C- Ús puntual o extraordinari d’instal•lacions
a) Podran accedir a aquest mòdul les entitats que:
- Hagin presentat sol•licitud en el mòdul A.
- O que participin en competició regular d’una Federació Esportiva reconeguda pel Consell Català de l’esport i/o del Consell Esportiu que correspongui i que, pel fet de disposar d’instal•lacions pròpies, vulguin exclusivament desenvolupar activitats puntuals a les instal•lacions municipals.
MÒDUL D – Ús extraordinari d’instal•lacions per a activitats qualificades d’interès esportiu municipal
a) Podrà accedir a aquest mòdul qualsevol entitat legalment constituïda, en especial, les  federacions Esportives
Catalanes, Estatals o Internacionals i Fundacions, que presentin un projecte esportiu que l’Ajuntament qualifiqui
d’interès esportiu municipal, d’acord als paràmetres i objectius de la Regidoria competent en matèria d’Esports especificats a la convocatòria.

MÒDUL E – Ús regular d’instal•lacions exclusivament per activitats de competició (no per a entrenaments)
a) Podran accedir a aquest mòdul:
- Aquelles entitats esportives del municipi que estiguin inscrites al registre municipal d’entitats i inscrites en el Registre d’Entitats de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
- I també aquelles entitats que participin en competició regular d’una Federació Esportiva reconeguda pel Consell Català de l’Esport i/o del Consell Esportiu que correspongui.
De manera que en ambdós casos, tot i disposar d’instal•lacions pròpies, les entitats vulguin exclusivament desenvolupar activitats puntuals de competició en instal•lacions esportives municipals.

Termini de presentació:

  • De (pendent publicació) pels mòduls A,B,E
  • Del (pendent publicació) pels mòduls C i D.

Justificació de la subvenció
El termini per a la presentació de la justificació és de tres mesos a comptar des de la fi nalització de l’activitat
subvencionada, si bé, a les corresponents convocatòries es podrà modificar aquest termini i comptarà amb la documentació que s’especifica a les bases.


Nota destacada respecte a les notificacions de la resolució de l’atorgament o denegació de la subvenció
De conformitat amb el previst a la LLei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i amb els articles. 4.5 i 17 del Reglament municipal de les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics, la notificació de les resolucions dictades per a l’eventual concessió o denegació de les subvencions sol•licitades s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a l’oficina virtual de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Normativa relacionada
Bases publicades al BOPT núm. 50 de 12.3.2018
Convocatòria 2020 publicada al BOPT de data (pendent)

Requeriments Tècnics

Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina


 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?

El termini que es disposa per emetre resolució és de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds de subvenció, llevat que la respectiva convocatòria prevegi un termini inferior. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

Quina documentació he de presentar?

Sol·licitud en model normalitzat (apartat: impresos relacionats) acompanyada de la documentació especificada.
 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsSegueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook