Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Subvenció a entitats per activitats d'interès juvenil 2020

2020- Bases per l'atorgament de subvencions per a les entitats que portin a terme actuacions relatives a la promoció, el foment i la realització d'activitats d'interès juvenil a la ciutat de Reus

Termini inscripció/presentació

Del 17/03/2020  fins el 15/07/2020Com puc tramitar-ho?

Telemàtic amb identitat digital
      Detall del tràmit

Podran ser destinataris d’aquestes subvencions les persones jurídiques que compleixin els requisits següents:

- Han d’estar inscrites en qualsevol d’aquests registres, indistintament:

  • Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Reus.
  • Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
  • Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
  • Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

- No ser deutor/a per cap concepte de l’Ajuntament de Reus ni dels seus ens instrumentals i tenir la seu en el terme municipal de Reus.

La mera presentació d’una sol·licitud de subvenció implica el coneixement i acceptació de les bases que la regulen.

Termini de presentació de sol·licituds:

- Bases publicades al BOPT núm. 188 de 13 d’agost de 2013.

- Convocatòria 2020 publicada al BOPT de data 16 de març de 2020

Justificació de la subvenció
Les entitats benefi ciàries disposaran d’un termini de dos mesos a comptar des de la fi nalització de l’activitat
subvencionada per justifi car el compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos
en la concessió de les subvencions, no obstant el termini de justifi cació dels projectes fi nalitzats a partir de l’1 de
novembre serà el 15 de gener de l’any següent.

NOVETAT: Si teniu dubtes de com fer el tràmit, l’Ajuntament posa a la vostra disposició una guia de com sol·licitar la subvenció pas a pas i com obtenir la identitat digital necessària en aquest enllaç

Requeriments Tècnics
Pdeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

 

 Quin és el temps de tramitació?

Les subvencions han d’estar resoltes en un termini màxim de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

En tot cas, l’atorgament de subvencions resta subjecte a l’existència de disponibilitat pressupostària per a l’exercici corresponent.Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Quina documentació he de presentar?

S’haurà de presentar la documentació detellada a l’apartat sisè de les bases.Impresos relacionatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat