Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Subvenció per a la pobresa energètica hivern 2017-2018 i subvenció aigua,brossa, ibi i gual 2018

Families. Subvenció per situacions de necessitat socioeconòmica a la ciutat de Reus.

Termini inscripció/presentació

Del 03/04/2018  fins el 31/10/2018

(Fora de termini)


Com puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)      Sol.licitar cita prèvia

Presencial: Servei d'Atenció i Informació al Contribuent -SAIC- (Cr. Sant Llorenç, 25 - 43201 Reus)      Sol.licitar cita prèviaDetall del tràmit

 
                                                                                 Pobresa energètica.
Les bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions individuals a les famílies que es trobin en situació de necessitat socioeconòmica per atendre les despeses de subministraments d’energia elèctrica i de gas per a mantenir la seva llar en condicions mínimes de temperatura, enllumenat en quantitat suficient per atendre els mínims necessaris que viure-hi amb dignitat a la pròpia llar.

Convocatòria 2018_Límit  d’ingressos
- Fins 2 membres ............ 7.967,73 €
- 3 membres ...................10.358,05 €
- 4 o més membres ........ 12.748,37 €
Factures objecte de subvenció:
L’ import de la subvenció atorgada no serà el total de la factura, (s’estableix a la convocatòria els imports màxims  totals i per mes subvencionat) i correspondran a les factures que es presentin dels mesos de desembre de 2017 al març de 2018, quedant exclosos els imports per recàrrecs, interessos i/o costos de demora que s’hagin pogut generar.
A tenir en compte:
- Sol•licitud i documentació a presentar a "Impresos relacionats"
- Bases publicades al BOPT núm. 73 de 28.3.2015.
- Convocatòria 2018 publicada al BOPT núm. 58 de data 22.3.18

Observacions:
B) Els requisits per la concessió de la subvenció per contribuir a evitar la pobresa energètica,a part dels establerts a la base segona de les bases, s’amplien als següents:
- Per poder accedir a la convocatòria, els/les beneficiaris/es han hagut de fer efectiu el pagament de la factura corresponent al consum del període comprès entre els mesos de desembre de 2017 a març de 2018.
- Tota persona que sol•liciti la subvenció de pobresa energètica convocatòria 2017/18 haurà d’haver assistit als Tallers d’Eficiència Energètica realitzats amb posterioritat a l’1 de gener de 2017.

C) Les persones beneficiàries hauran de complir amb les següents obligacions, per tal d’optar a la concessió de la subvenció
- La persona sol•licitant es compromet a assistir al Servei d’Assessorament Energètic Individualitzada, en un termini màxim d’1 mes des de la presentació de la sol•licitud (si no ho ha fet prèviament). Les sol•licituds es resoldran per ordre d’entrada, tenint en compte que s’hagi realitzat aquest assessorament individualitzat.
- Acreditar, mitjançant document de declaració responsable que s’han seguit les recomanacions rebudes al Servei d’Assessorament Individualitzat, en un termini màxim d’1 mes des de l’assistència al Servei d’Assessorament Energètic.

           -ASSESSORAMENT ENERGÈTIC INDIVIDUAL
           -TALLERS D’ESTALVI ENERGÈTIC

Més informació en el següent enllaç
Aigua, recollida domiciliària d’escombraries, foment del manteniment d’un habitatge en propietat i taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres quan concorri en una determinada situació de mobilitat:
Les bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions a les persones que es trobin en les situacions socioeconòmiques determinades a les bases, obtenint, si es reuneixen els requisits establerts, un ajut per pagament de la taxa municipal de recollida domiciliaria d’escombraries i residus sòlids urbans i un ajut pel pagament del servei públic de proveïment i sanejament d’aigua potable.
Convocatòria 2018_Límit  d’ingressos: 13.393,38€ /anuals per unitat familiar (10.302,60 x núm. de membres de la unitat familiar quan es tracta de la subvenció quan concorri una determinada situació de mobilitat).

Objecte de subvenció:
Ajut aigua:
La quantitat a percebre de la subvenció concedida per als beneficiaris de l’ajut de l’aigua, s’estableix en funció de l’import satisfet per la facturació emesa des dels mesos de gener a setembre i amb un màxim de quantitat establert a la convocatòria
Ajut escombraries:
La quantitat a percebre serà l’equivalent al 80% de la quota líquida a abonar en concepte de taxa per recollida d’escombraries de l’any 2018 pagada pel beneficiari de la subvenció
Subvenció per al foment del manteniment d’un habitatge en propietat
Una quantitat equivalent al 25% de la quota líquida abonada durant l’exercici anterior a la convocatòria, en concepte de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
Subvenció per a persones que concorren en una determinada situació de mobilitat.
Una quantitat equivalent al 50% de la quota líquida a abonar en concepte de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres.
Una quantitat equivalent al 80% de la quota líquida a abonar en concepte de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres, quan el beneficiari de la subvenció o algun dels membres de la seva unitat familiar que convisqui amb ell, acrediti una disminució amb un grau superior al 65%

A tenir en compte:
- Sol•licitud i documentació a presentar a "Impresos relacionats"
- Bases publicades al BOPT núm. 45 de 24.02.2015.
- Convocatòria aigua 2018 publicada al BOPT núm. 58 de data 22.3.18
- Convocatòria escombraries, foment del manteniment d’un habitatge en propietat i taxa per l’entrada de vehciles a través de les voreres, quan concorren en una determinada situació de mobilitat 2018 publicada al BOPT núm.59 de data 23.3.2018.

Nota destacada referents a la presentació de sol•licituds:
Per a la presentació de sol•licituds de manera presencial cal que demani cita prèvia pel qualsevol dels següents canals
- Trucant al telèfon 977.010.010 (marcar opció 2 – cites prèvies -)
- Per internet a travès del següent enllaç
CITA PRÈVIA

Condicions subvenció Pobresa energètica:
1.- Residir i estar empadronada a Reus la persona sol•licitant/beneficiària amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius, i que han de ser immediatament anteriors a la data de la sol•licitud.
2.-Estar empadronat a l’immoble  destinat a ús d’habitatge sobre el qual es sol•licita la subvenció, sense ostentar la titularitat o drets reals sobre cap altre habitatge, a la data de la sol•licitud.
3.- Ostentar qualsevol títol o dret legítim que empari la residència a l’immoble pel qual se sol•licita la subvenció (persona propietària o titular del contracte de lloguer)
4.- No superar la unitat de convivència, entenen com a tal, totes les persones que conviuen i estan empadronades en el mateix immoble, els llindars de renda que es determinin en la convocatòria corresponent.

Condicions subvenció aigua i brossa, foment de l’habitatge en propietat i taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres quan concorri una determinada situació de mobilitat:
1.- Estar la persona sol•licitant/beneficiària empadronada en el municipi de Reus i de forma continuada, com a mínim des del dia 1 de gener del 2016.
2.-Residir i estar empadronat en l’habitatge objecte de la subvenció, sense ostentar la titularitat o drets reals sobre cap altre habitatge o local (entenent a aquest com local comercial o que compleixi les condicions per a ser-ho).
3.-Tenir la unitat familiar, entenent com a tal tots els membres de la família que conviuen i estan empadronats en el mateix immoble, un ingressos líquids anuals que no superin l’import equivalent a: 13.393,38 € anuals (10.302,60 x nombre de membres en el cas de taxa d’entrada de vehicles a través de les voreres quan concorri una determiniada situació de mobilitat) i/o
4.- Requisits específics (veure convocatòria en l’apartat impresos relacionats)
 

 

                                                                    

 Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Àrea de Recursos Generals i Hisenda


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:

Li recordem que qualsevol tràmit presencial en les oficines municipals és necessari prèviament sol·licitar cita prèvia.Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat