Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Subvenció per obres arranjament interior habitatges per a les persones grans

Per habitatges on visqui una persona gran

Termini inscripció/presentació

Del 12/04/2019  fins el 28/06/2019Com puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Habitatge - Plaça Baluard, 1 - 43201 Reus      Sol.licitar cita prèviaDetall del tràmit

Es tracta de subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges destinades a unitats de convivència que algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més, que visquin a l’habitatge objecte de l’arranjament i que les obres de reforma els beneficii directament.

Requisits de les persones sol·licitants

* L’habitatge objecte de les actuacions ha de constituir el domicili habitual i permanent. 

* La persona de 65 anys o més que viu a l’habitatge ha de complir alguna de les següents condicions:

 · No tenir prou autonomia per realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres similars.
 · Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent, en el grau    total, absoluta o gran invalidesa o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, o acreditar algun grau de dependència, d’acord amb l’establert a la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
           
* Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya  ponderat (IRSC)
* La persona sol·licitant ha de ser el propietari, usufructuari o arrendatari i, ni aquesta ni cap dels membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.
* No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per poder ser beneficiaria de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
* Complir les obligacions tributàries amb l’estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Requisits dels habitatges

Haver obtingut de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o de l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Reus, prèvia autorització per realitzar la inspecció,  un informe intern d’idoneïtat tècnica de l’habitatge, que inclogui la valoració de les obres.

Actuacions subvencionables

Són subvencionables les obres d’arranjament de l’interior dels habitatges que tenen com a finalitat l’adequació de les peces i dels elements que conformen l’habitatge amb els objectius que s’especifiquen a continuació:

a) Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort, inclosa la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i l’adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones.
b) Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.
c) Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat:

1r. Cambra higiènica. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar l’accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal: substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa, canvis d’aixetes, substitució o adaptació del WC o del lavabo, eliminació del bidet o d’altres elements per facilitar la mobilitat, el tractament antilliscant de paviments, i la col·locació d’ajudes tècniques.
2n. Cuina. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina: substitució de les plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques, adaptació del taulell de cuina, tractament antilliscant de paviments o instal·lació d’ajudes tècniques.
3r. Altres peces. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de fer adaptacions o proporcionar suports en l’entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins el seu habitatge: intervencions que es realitzen en zones comunes o de pas, com ara passadissos o rebedors, i que consisteixen en actuacions com per exemple l’ampliació d’una porta, el canvi de gir d’una porta, l’eliminació d’algun graó que dificulta l’accessibilitat o la instal·lació d’ajudes tècniques com ara barres o agafadors, entre d’altres.

Les obres no poden estar iniciades abans de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ni abans de la data de la inspecció tècnica de l’habitatge per part de l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Reus per a la realització de l’informe intern d’idoneïtat tècnica.
El pressupost de les obres presentat no pot superar l’import màxim de 3.000 €.

Quina documentació he de presentar?

Imprès de sol·licitud normalitzat on s’especifica la documentació necessària segons sigui el cas. 

Quin és el temps de la tramitació? (fins la resolució)

El termini màxim per dictar la resolució de concessió de la subvenció és de tres mesos a comptar de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·ituds.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa, les sol·licituds s’entenen desestimades per silenci administratiu.

Normativa relacionada

RESOLUCIÓ TES/884/2019, de 8 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per a l’any 2019. (DOGC núm.7852 publicat l’11/04/2019 )


RESOLUCIÓ TES/676/2019, d’19 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per a obres d’arranjament de l’interior dels habitatges per a persones grans. (DOGC núm. 7837 publicat el 22/03/2019 )

Enllaços relacionats

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_arranjament_interior?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2cQuant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Impresos relacionatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat