Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Subvenció per al foment d'activitats culturals, tradicionals i festives a la ciutat de Reus 2018

Subvencions programades o amb el suport de l'IMRC que convoca l'esmentat institut

Termini inscripció/presentació

Del 18/05/2018  fins el 07/06/2018

(Fora de termini)


Com puc tramitar-ho?

Presencial IMRC (Cr. Sant Joan, 27 - Reus)      Sol.licitar cita prèviaDetall del tràmit

Descripció del tràmit:
Poden demanar la subvenció les entitats que organitzin activitats culturals, tradicionals i festives a la ciutat de Reus programades o amb el suport de l’IMRC i que tinguin les finalitats relacionades a les bases adjuntes.
Podran ser destinataris d’aquestes subvencions les persones físiques i jurídiques que compleixin els requisits relacionats a les bases adjuntes.

La instrucció del procediment corresponent a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases correspon a l’Institut Municipal Reus Cultura, que emetrà els informes tècnics pertinents, els quals seran objecte d’estudi i valoració per part de la Comissió creada a l’efecte.
Efectuat l’estudi per la Comissió abans esmentada, i a través de l’òrgan instructor, s’elevarà proposta a la presidència de l’IMAC per tal que resolgui sobre la concessió de les subvencions.

Com puc tramitar-ho?
Les sol•licituds s’hauran de fer en el model normalitzat que l’IMRC tindrà a disposició de la ciutadania a la seva seu i que es troba a l’apartat impresos relacionats.
La presentació es farà presencialment a la seu de l’IMRC al Cr. Sant Joan, 27.

Quina documentació he de presentar?
A la sol•licitud de subvenció cal adjuntar la documentació relacionada a les bases adjuntes.
Si la sol•licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases o en la corresponent convocatòria, es requerirà l’interessat perquè l’esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, indicant-li que si no ho fa se’l tindrà per desistit de la seva sol•licitud, un cop s’hagi dictat la corresponent resolució

Quin és el temps de la tramitació?
El termini que es disposa per emetre resolució és de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol•licituds de subvenció. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol•licitud de concessió de la subvenció.

Observacions:
En tot cas, l’atorgament de subvencions resta subjecta a l’existència de disponibilitat pressupostària per a l’exercici corresponent, de conformitat amb l’import màxim establert en les respectives convocatòries o en les seves pròrrogues.

Normativa relacionada
Bases subvenció publicades al BOPT número 71, de dimecres, 26 de març de 2014.
Convocatòria 2018 publicada al BOPT número 95, de dijous, 17 de maig de 2018.Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Institut Municipal Reus Cultura (IMRC )


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:

Li recordem que qualsevol tràmit presencial en les oficines municipals és necessari prèviament sol·licitar cita prèvia.Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat