Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Ajut menjador escolar 2018

FAMÍLIES-Subvenció per assistència a menjadors escolars a la ciutat de Reus

Termini inscripció/presentació

Del 21/05/2018  fins el 21/06/2018

(Fora de termini)


Com puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)      Sol.licitar cita prèvia

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)Detall del tràmit

La concessió de subvencions per a l’assistència als menjadors de l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius de la ciutat de Reus, sufragats amb els fons públics, es troba regulada en les bases aprovades per la Junta de Govern Local del 4 d’abril de 2014 i modificades pel Ple de la Corporació del 15 d’abril del 2016 i refós en la publicació del BOPT núm.79 de data 26.4.2016, on es fixen els criteris i el procediment de concessió. Els alumnes residents a Reus amb necessitats educatives especials, tant si estan escolaritats en centres ordinaris (USEE o equivalent) o en centres d’educació especial sostinguts amb fons públics situats en el propi municipi de Reus, han de concórrer igualment a aquesta convocatòria.

Qui pot demanar la subvenció?
Les persones sol•licitants que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

On es demana?
El formulari de la sol•licitud es troba en l’apartat impresos relacionats.
Per presentar la sol•licitud dins el termini assenyalat en aquesta convocatòria, caldrà demaneu cita prèvia per qualsevol dels següents canals

  • Trucant al telèfon 010 (o 977.010.010 si es truca des de mòbil o des de fora de Reus) i marcar l’opció 2.
  • Per internet a través d’aquest enllaç cita prèvia.

Quan es pot presentar la sol•licitud?
Com més aviat millor, dins el termini que marca la convocatòria, ja que s’aniran resolent per rigorós ordre d’entrada en el registre (sempre i quan tinguin tota la documentació correcta).

Requisits per poder sol•licitar la subvenció:
Podran ser destinataris d’aquestes subvencions les persones físiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases i en les respectives convocatòries.

* Requisits per poder sol•licitar la subvenció en virtut del finançament provinent, a través del Consell Comarcal del Baix Camp, de la Generalitat de Catalunya.
- Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.
- No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.
- Fer ús del servei de menjador escolar.
- Trobar-se en situació socioeconòmica que es determini en les respectives convocatòries.

* Requisits per gaudir de subvenció o de subvenció complementada en virtut del finançament provinent de l’Ajuntament de Reus:
- El progenitor (o si s’escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció) de l’alumne, que sol•liciti la subvenció ha d’estar empadronat a la ciutat de Reus el dia abans de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) .
- Acreditar una renda per càpita anual que no superi els límits de renda que s’estableix a la convocatòria corresponent.
- Altres requisits que es determinin en la convocatòria.

Si em manca algun dels requisits podré ser beneficiari/ària de la subvenció?  No. És necessari complir tots els requisits fixats a les bases de la convocatòria. La manca de compliment de qualsevol dels requisits comportarà que la resolució de la subvenció sigui desfavorable.

Quina documentació he de presentar ?

Veure bases convocatòria

A tenir en compte:

- Les persones sol•licitants han d’aportar la documentació requerida, per la qual cosa no s’accepten declaracions jurades.
- L’acreditació d’ingressos ha d’incloure tots els membres computables de la unitat familiar a partir de 18 anys.

Termini de presentació:
El termini per presentar les sol•licituds serà des del dia següent de la publicació de l’anunci de convocatòria al BOPT i fins la data que determini la convocatòria.

Any 2018: Del 21 de maig al 21 de juny, ambdós inclosos

Quin és el temps de tramitació ?
Si la documentació presentada és correcta, les sol•licituds s’aniran resolent per rigorós ordre d’entrada al registre dintre del termini que marca la convocatòria. Amb caràcter general, les bases estableixen un termini de tres mesos per emetre resolució, a comptar des de l’endemà de la data en que finalitzi la presentació de les sol•licituds de subvenció

Observacions:
Bases publicades en el BOPT núm. 79 de data 26.4.2016
Extracte de la convocatòria publicat al BOPT núm. 96 de data 18.5.2018
Text íntegre de la convocatòria http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

 

Situacions sobrevingudes:
Acabat el termini de presentació de sol•licituds fixada a la convocatòria, es podran admetre fins el dia 29 de març del 2019, sol•licituds sobrevingudes. Es consideren situacions sobrevingudes aquelles que han estat presentades fora del termini establert i que les unitats familiars al•legin que han patit variacions significatives en la seva situació sociofamiliar o econòmica, sol•licitant l’admissió o revisió de la situació inicial del seu expedient quan concorrin alguna de les següents situacions:
1) Nova matrícula
2) Casos de serveis socials degudament motivats
3) Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.
En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació, i en aquest senti, caldrà que els sol•licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació.

 

 

.

 Impresos relacionatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat