Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Comunicació prèvia per activitats econòmiques de baix risc incloses a la LLei 16/2015

Comunicar a l'Ajuntament l'obertura d'una activitat econòmica classificada de baix risc¿Como puedo tramitarlo?

Telemàtic amb identitat digital
      Detalle del trámite

Logo Fue

Règim de comunicació prèviaper comunicar a l’Ajuntament l’obertura d’una activitat classificada com activitat econòmica de baix risc inclosa a la LLei 16/2015, de 21 de juliol.

En data 27 de juliol de 2015, va sortir publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei, 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Aquesta Llei, esdevé una passa més en la voluntat del legislador de racionalitzar els procediments administratius i desenvolupa una idea que encaixa amb la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de serveis), reduïnt tràmits administratius que obstaculitzin la llibertat d’establiment dels prestadors i la lliure circulació de serveis.

El règim d’intervenció de les activitats econòmiques objectes d’aquesta llei són les següents:

    a) Activitat econòmica innòcua:  és l’activitat que, amb caràcter general, per les seves característiques no produeix molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones ni els béns. Aquestes activitats estan subjectes a la declaració responsable. El titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l’Administració públic competent l’inici d’una determinada activitat mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la qual ha de declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l’exercici de l’activitat.

 


    b) Activitat econòmica de baix risc: és l’activitat que, per les seves característiques, pot produir alguna molèstia poc significativa o té una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns. Aquestes activitats estan subjectes al règim de comunicació prèvia. El titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l’Administració pública competent l’inici de l’activitat mitjançant una comunicació prèvia, en els termes establerts per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que ha d’anar acompanyada del projecte tècnic justificatius del compliments dels requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat signat per un tècnic competent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat.

La declaració responsable o la comunicació prèvia a què es fa referència han de contenir una manifestació explícita sobre la conformitat de l’activitat econòmica amb el règim urbanístic del sòl

La presentació de la declaració responsable o la comunicació prèvia, habilita de manera immediata per l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora facultat a l’Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

 Enllaç a la classificació catalana d’activitats econòmiques ccae 2009 del web d’IDESCAT¿Cuánto cuesta hacer el trámite?Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Activitats


Trámites vinculadosAccede a carpeta

Si quieres acceder a tu espacio personal para cualquier consulta o gestión, accede a carpeta en función de tu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat