Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Dret d'accés a la informació pública

Formulari per exercir el dret d'accés a la informació pública que preveu la LLei 19/2014¿Como puedo tramitarlo?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
            
Telemàtic amb identitat digital
      
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)Detalle del trámite

Mitjançant el formulari, podeu exercir el dret d’accés a la informació pública que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, reconeix a tortes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica.

Si voleu fer una proposta o un suggeriment o bé formular una queixa, no heu d’utilitzar aquest canal, sinó l’espai de queixes i suggeriments que trobareu en aquest enllaç : bústia ciutadana

L’Ajuntament de Reus i els seus ens dependents publiquen de forma activa molta informació pública al seu Portal de Transparència www.transparencia.reus.cat. Podria ser que la informació que necessiteu ja estigués publicada. Si us calen aclariments sobre el Portal de Transparència  podeu utilitzar la via transparencia@reus.cat

El procediment administratiu d’accés a la informació pública s’ha d’ajustar als requisits, les condicions i els terminis previstos en la Llei 19/2014, entre els quals cal destacar els següents:

Amb caràcter general, l’Administració ha de resoldre les sol•licituds d’accés a la informació en el termini d’un mes, si bé aquest termini es pot suspendre o ampliar en els supòsits legalment previstos. En el cas que que no rebeu una resposta dins d’aquest termini, podeu entendre estimada la vostra sol•licitud, amb les limitacions previstes en l’article 35 de la Llei esmentada.

Si la sol•licitud es resol favorablement, l’òrgan competent ha de subministrar la informació a la persona interessada, preferentment en el format en què l’hagi demanada, en el termini de trenta dies. L’accés a la informació pública és gratuït, però l’expedició de còpies i la conversió a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica, la qual no pot excedir el cost de l’operació.

Són inadmeses a tràmit les sol•licituds d’accés a la informació pública en els supòsits previstos en l’art. 29 de la Llei 19/2014.

Les resolucions expresses o pressumptes poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que les ha dictades. Aquestes resolucions i, si escau , les que resolguin el recurs de reposició poden ser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, la qual actua amb plena independència de l’Administració i sense submissió a instruccions jeràrquiques de cap mena. Les persones interessades també poden presentar un recurs contenciós administratiu o emprar qualsevol altre mitjà d’impugnació o denfensa que considerin procedent.

Normativa relacionada
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern


Requeriments tècnics per tramitar electrònicament
Pot consultar els requeriments tècnics en la següent pàginaEspecificaciones técnicas de los documentos enviados telemáticamente

Los documentos enviados telemáticamente por los interesados ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Àrea de Participació Ciutadana


¿Cómo puedo acceder a toda mi información?

Le recomendamos que acceda a la carpeta si está obligado o se quieres relacionar electrónicamente con el Ayuntamiento de Reus de acuerdo a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este sistema, podrá encontrar toda la información y estado de sus datos,gestiones,trámites, comunicaciones,expedientesmunicipales, facturas,etc. como interesado si es:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat