Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Declaració responsable per activitats econòmiques innòcues incloses a la LLei 16/2015

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini
(Fora de termini)

                                                        AVÍS IMPORTANT

Degut a l’entrada en vigor de la Llei 18/2020, de 28/12/2020, de facilitació de l’activitat econòmica, aquest tràmit ha quedat anul·lat.
Per tant, les obertures de noves activitats s’hauran de comunicar d’acord amb el tràmit recollit en el document adjunt. (link)
No obstant això, per a totes aquelles activitats que s’hagin comunicat a l’ajuntament abans del 20/01/2021, se’ls continua aplicant la Llei 16/2015, en conseqüència, podran descarregar-se provisionalment el formulari de la Llei 16/2015, en cas que així ho necessitin.

  - Per a informació:  Serveis Territorials 977 010 288, o bé a  ote@reus.cat


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Logo Fue

Règim de declaració responsable per comunicar a l’Ajuntament l’obertura d’una activitat classificada com activitat econòmica innòcua inclosa a la LLei 16/2015, de 21 de juliol.

En data 27 de juliol de 2015, va sortir publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei, 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Aquesta Llei, esdevé una passa més en la voluntat del legislador de racionalitzar els procediments administratius i desenvolupa una idea que encaixa amb la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de serveis), reduïnt tràmits administratius que obstaculitzin la llibertat d’establiment dels prestadors i la lliure circulació de serveis.

El règim d’intervenció de les activitats econòmiques objectes d’aquesta llei són les següents:

  • a) Activitat econòmica innòcua:  és l’activitat que, amb caràcter general, per les seves característiques no produeix molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones ni els béns. Aquestes activitats estan subjectes a la declaració responsable. El titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l’Administració públic competent l’inici d’una determinada activitat mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la qual ha de declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l’exercici de l’activitat.
  • b) Activitat econòmica de baix risc: és l’activitat que, per les seves característiques, pot produir alguna molèstia poc significativa o té una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns. Aquestes activitats estan subjectes al règim de comunicació prèvia. El titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l’Administració pública competent l’inici de l’activitat mitjançant una comunicació prèvia, en els termes establerts per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que ha d’anar acompanyada del projecte tècnic justificatius del compliments dels requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat signat per un tècnic competent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat.


La declaració responsable o la comunicació prèvia a què es fa referència han de contenir una manifestació explícita sobre la conformitat de l’activitat econòmica amb el règim urbanístic del sòl

La presentació de la declaració responsable o la comunicació prèvia, habilita de manera immediata per l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora facultat a l’Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

 Enllaç a la classificació catalana d’activitats econòmiques ccae 2009 del web d’IDESCAT

Quant costa fer el tràmit?

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionats