Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Reclamació responsabilitat patrimonial

Per una lesió o dany que sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics.Com puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Telemàtic amb identitat digital
      Detall del tràmit

Mitjançant aquest tràmit es sol•licita indemnització pels danys soferts pels particulars en qualsevol dels seus béns i drets que pateixin com a conseqüència del funcionament normal o anormal de l’Administració.

Termini de presentació:
D’acord amb l’article 4.2 del Reial decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial la reclamació s’ha d’efectuar en el termini d’un any d’haver-se produït el fet o l’acte que motivi la indemnització o de manifestar-se el seu efecte lesiu. En cas de danys, de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini comença a computar-se des de la curació o la determinació de l’abast de les seqüeles.

Els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, tret dels casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics.

El dany al•legat ha de ser efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació amb una persona o un grup de persones.

El reclamant ha de realitzar una descripció dels fets identificant el subjecte que ha patit un dany, els fets causants del dany i el moment en què la lesió efectivament es va produir. 

Descripció dels danys i perjudicis causats que han d’estar perfectament acreditats.

En la reclamació s’ha d’especificar la presumpta relació de causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic, l’avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, si és possible, i ha d’anar acompanyada de totes les al•legacions, els documents i les informacions que s’estimin oportuns

S’han d’aportar els mitjans probatoris que acreditin els fets i danys i perjudicis que els fets han provocat.  S’han d’aportar  atestats policials, parts de lesions, informes mèdics, informes pericials sobre els danys, factures que acreditin els danys, testimonis presencials dels fets, etc. 
 Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Quina documentació he de presentar?

Aquella que l’interessat consideri necessària per acreditar els danys i lesions produïdes, mitjans de prova que acreditin la relació de causalitat entre els danys soferts i el funcionament de l’Administració, justificació documental de la indemnització sol•licitada.

En cas d’actuar com a representant de l’interessat s’haurà d’acreditar la representació del mateix.

En cas de demanar la indemnització per danys a vehicles s’haurà d’acreditar la titularitat del vehicle, aportar la pòlissa d’assegurança del vehicle amb el justificant de pagament  

 Normativa relacionada

  • Article 106 Constitució Espanyola
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment Administratiu comú.
  • Reial decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.


Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Secretaria General


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat