Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

LLicència per tinença d'animals perillosos

Llicència per tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillososCom puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)      Sol.licitar cita prèvia

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)Detall del tràmit

 Per tenir o passejar un gos considerat perillós en espais públics, cal una llicència que emet l’Ajuntament del municipi de residència del gos, on aquest ha d’estar censat, i que s’ha de renovar cada 5 anys.

La persona conductora ha de tenir com a mínim18 anys.

En cas de tenir un nou gos, només caldria aportar documentació d’identificació del nou gos i assegurança on es contempli el número del xip del gos.

Han d’obtenir la llicència per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos:
- Les persones titulars o propietàries de gossos considerats potencialment perillosos.
- I totes les persones que condueixin un gos d’aquestes característiques per espais públics, encara que no en siguin les propietàries.

Abans de sol·licitar aquesta llicència, cal censar l’animal en el registre municipal d’animals de companyia de l’Ajuntament.  
 

Quina documentació he de presentar?
La sol·licitud adjunta, degudament emplenada, i acompanyada de:
- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
- Declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes a l’article 13.3 de la Llei 50/1999 i articles 10 i següents de la Llei 10/1999.
- Certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica per a la tinença d’animals potencialment perillosos emès per un centre de reconeixement autoritzat.
- Fotocòpia de la pòlissa i el rebut acreditatiu del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil en vigor derivada dels danys que pugui ocasionar l’animal.
- Document acreditatiu d’haver acomplert l’obligació d’identificar l’animal mitjançant un microxip.
- Imprès d’autoliquidació de la taxa d’expedició de documents administratius.

Informació complementaria
L’Ajuntament de Reus accepta documentació acreditativa de la identificació de l’animal, on constin totes les dades per efectuar la tramitació, emesa per veterinaris o per organismes oficials de països estrangers. En aquest cas cal saber que els documents s’accepten en els idiomes: català i castellà. En cas contrari s’haurà d’aportar l’original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

 

 

Aspectes a tenir en compte:
La llicència s’atorga per un període de cinc anys.
La llicència es complementa amb el DNI a efectes d’identificació del posseïdor.
La persona sol·licitant es compromet a comunicar qualsevol variació de les dades que figuren en la sol·licitud en un termini màxim de 15 dies a partir de la data que es produeixi l’esmentada variació.
La llicència perdrà la seva vigència en el moment que la persona titular deixi de complir qualsevol dels requisits establerts per a la seva obtenció.
Per a cada gos potencialment perillós s’haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per l’import legalment establert.
La presència d’animals potencialment perillosos en espais o llocs públics obliga que la persona que condueix l’animal porti la corresponent llicència municipal.
Els gossos considerats potencialment perillosos hauran de portar morrió adequat a les seves característiques morfològiques.
En espais públics no es podrà portar més d’un gos considerat perillós per persona.
Els gossos hauran de conduir-se lligats amb corretja, aquesta no podrà ser extensible ni major de dos metres de llargària.
En cas de pèrdua o robatori s’haurà de comunicar al Registre Municipal d’animals potencialment perillosos en el termini màxim de quaranta-vuit hores des que es tingui coneixement dels fets.

Espais per a gossos:
L’Ajuntament de Reus ha habilitat  sis espais d’higiene o pipicans que  permeten als propietaris de gossos disposar de zones adequades dins l’àmbit urbà perquè els gossos puguin fer les seves necessitats sense pertorbar la convivència amb la resta d’usuaris de la via pública i veïns de la ciutat. Més informació en aquest enllaç ESPAIS PER A GOSSOS.
 Quant costa fer el tràmit?Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Departament Medi Ambient


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat