Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Subvenció a entitats per al foment de l'activitat esportiva a la ciutat 2019

Bases amb l'objectiu d'estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions a entitats que desenvolupin activitats i projectes d'interès esportiu a la ciutat de Reus

Termini inscripció/presentació

Del 17/04/2019  fins el 03/05/2019

(Fora de termini)


Com puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Telemàtic amb identitat digital
      Detall del tràmit

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les entitats esportives i aquelles entitats de la ciutat que participin o portin a terme qualsevol de les activitats objecte de subvenció., que per aquesta convocatòria són:

- Mòdul Esport Base 1
- Mòdul Esport Base 2
- Mòdul transport
- Mòdul Organització d’Activitats Esportives Extraordinàries
- Mòdul Organització Participació en Activitats Esportives Regulars

Les entitats hauran de complir, en el moment de presentar la sol•licitud els següents requisits:
a) Estar inscrites o adscrites en els registres següents:
- Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Reus .
- Registre d’Entitats de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
b) No ser deutor/a per cap concepte de l’Ajuntament de Reus ni dels seus ens instrumentals.

Termini de presentació: del 17 d’abril a 3 de maig de 2019.

Justificació de la subvenció

Les entitats benefi ciàries disposaran d’un mes, a partir del dia que finalitzi l’activitat subvencionada, per justificar el compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en la concessió de les subvencions.
No obstant això, l’òrgan concedent de la subvenció podrà atorgar una ampliació del termini fi xat per a la presentació de la justifi cació, que no podrà accedir de quinze dies, si així ho sol·licita el benefi ciari i acredita un motiu justifi cat.
Els serveis tècnics emetran el pertinent informe per dur a terme el pagament que correspongui de la subvenció atorgada.
Si a criteri dels serveis tècnics la justifi cació presentada ha d’ésser objecte de subsanació o complementació, ho comunicaran a l’esmentada entitat, perquè subsani la deficiència detectada en el termini de 10 dies. Mentre no es produeixi aquesta subsanació, restarà suspès el termini previst al paràgraf anterior.
Aquesta justificació s’efectuarà d’acord amb el model que facilitarà la Regidoria d’Esports.

Nota destacada respecte a les notificacions de la resolució de l’atorgament o denegació de la subvenció
De conformitat amb el previst a la LLei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i amb els articles. 4.5 i 17 del Reglament municipal de les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics, la notificació de les resolucions dictades per a l’eventual concessió o denegació de les subvencions sol•licitades s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a l’oficina virtual de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Normativa relacionada

Bases publicades al BOPT núm. 82 de 9.4.2015
Convocatòria 2019 publicada al BOPT de 16 d’abril de 2019
Anunci ampliació termini publicat al BOPT de 25 d’abril de 2019

Requeriments Tècnics

Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

 Quin és el temps de tramitació?

El termini que es disposa per emetre resolució és de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol•licituds de subvenció, llevat que la respectiva convocatòria prevegi un termini inferior. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol•licitud de concessió de la subvenció.Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Quina documentació he de presentar?

Sol•licitud en model normalitzat (apartat: impresos relacionats) acompanyada de la documentació especificada.
 Impresos relacionatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat