Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (ÀMBIT ECONÒMIC)

FO-2021 Concurs oposició lliure.

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 03/06/2021  fins el 16/06/2021

(Fora de termini)

Objecte:
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la constitució d’una borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaris interins de tècnic/a d’administració especial (àmbit econòmic), en qualsevol dels supòsits previstos al Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei que regula l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TRLEBEP).

Aquesta convocatòria es fonamenta en virtut l’establert a l’art. 94.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

La missió del lloc de treball és controlar i gestionar la comptabilitat pública de la Corporació així com l’execució del seu pressupost durant l’exercici, o bé participar en la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, així com la tresoreria municipal, d’acord amb els procediments establerts, la legislació vigent i les indicacions del superior jeràrquic.

Es desenvoluparan generalment les següents funcions bàsiques:

    1. Assessorar i donar suport tècnic en matèria de comptabilitat pública, tant a nivell intern (Corporació) com a nivell
        extern  (institucions, organismes, empreses, usuaris en general), dins de l’àmbit d’actuació pròpia.
    2. Encarregar-se de la comptabilització de les operacions derivades de l’execució del pressupost de despeses, les
        d’ingressos, i les operacions no pressupostàries de la Corporació.
    3. Controlar i supervisar el nivell d’endeutament a curt i llarg termini de la Corporació, així com en la gestió de la
       tresoreria.
    4. Emetre informes i treballs d’ordre tècnic derivats de l’acompliment de les tasques de comptabilitat de la Corporació.
    5. Participar en els procediments de gestió, inspecció i recaptació tributària.
    6. Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts al Pla de
         Prevenció  de Riscos Laborals per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
    7. Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes dins del seu àmbit de l’organització.
 

Requisits de les persones aspirants: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, i es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat) o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201) en el termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Tanmateix, les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i a la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació de sol·licituds.

Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de realitzar el dia hàbil següent.

A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web municipal http://www.reus.cat.

A destacar:

El canal presencial té limitat el seu aforament degut a l’actual situació sanitària per la covid-19. Us recomanem la tramitació telemàtica com canal de tramitació més àgil i eficaç.

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Si teniu algún dubte podeu posar-vos en contacte trucant al 977.010.010 (opció 2)

Vigència de la borsa de treball:
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de selecció.

Publicació Bases i convocatoria BOPT de data 2 de juny de 2021

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -gratuït  

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Recursos Humans


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook