Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Subvenció unificada pobresa energètica + aigua i escombraries 2021

Families. Subvenció situacions socioeconòmiques desfavorides i pobresa energètica 2021

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 07/05/2021  fins el 30/09/2021

(Fora de termini)

AJUT PER PAGAMENT REBUT D’AIGUA I ESCOMBRARIES

Les bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions a les persones que es trobin en les situacions socioeconòmiques determinades a les bases, obtenint, si es reuneixen els requisits establerts, un ajut per pagament de la taxa municipal de recollida domiciliaria d’escombraries i residus sòlids urbans i un ajut pel pagament del servei públic de proveïment i sanejament d’aigua potable.


Objecte de subvenció:
Ajut aigua:
La quantitat a percebre de la subvenció concedida per als beneficiaris de l’ajut de l’aigua, s’estableix en funció de l’import satisfet per la facturació emesa des dels mesos de gener a setembre i amb un màxim de quantitat establert a la convocatòria
Ajut escombraries:
La quantitat a percebre serà l’equivalent al 80% de la quota líquida a abonar en concepte de taxa per recollida d’escombraries de l’any 2021 pagada pel beneficiari de la subvenció

Límit ingressos pels ajuts d’aigua, brossa:
unitats familiars d’1 membre = 9.959,66 €
unitats familiar de 2 o més membres = (nombre de membres amb ingressos * 7.967,73) + (nombre de membres sense ingressos * 2.390,32)

AJUT PER PAGAMENT REBUT DE LLUM I GAS

Pobresa energètica.
Les bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions individuals a les famílies que es trobin en situació de necessitat socioeconòmica per atendre les despeses de subministraments d’energia elèctrica i de gas per a mantenir la seva llar en condicions mínimes de temperatura, enllumenat en quantitat suficient per atendre els mínims necessaris que viure-hi amb dignitat a la pròpia llar.


Factures objecte de subvenció:
L’ import de la subvenció atorgada no serà el total de la factura, (s’estableix a la convocatòria els imports màxims  totals i per mes subvencionat) i correspondran a les factures que es presentin dels mesos de desembre de 2020 al maig de 2021, quedant exclosos els imports per recàrrecs, interessos i/o costos de demora que s’hagin pogut generar.

Condicions subvenció Pobresa energètica:

1.- Residir i estar empadronada a Reus la persona sol•licitant/beneficiària amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius, i que han de ser immediatament anteriors a la data de la sol•licitud.
2.-Estar empadronat a l’immoble  destinat a ús d’habitatge sobre el qual es sol•licita la subvenció, sense ostentar la titularitat o drets reals sobre cap altre habitatge, a la data de la sol•licitud.
3.- Ostentar qualsevol títol o dret legítim que empari la residència a l’immoble pel qual se sol•licita la subvenció (persona propietària o titular del contracte de lloguer)
4.- No superar la unitat de convivència, entenen com a tal, totes les persones que conviuen i estan empadronades en el mateix immoble, els llindars de renda que es determinin en la convocatòria corresponent.

Límit ingressos:
unitats familiars d’1 membre = 9.959,66 €
unitats familiar de 2 o més membres = (nombre de membres amb ingressos * 7.967,73) + (nombre de membres sense ingressos * 2.390,32)


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
La data d’inici de presentació de les sol·licituds és l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el BOPT i fins el 30 de setembre de 2021. (ambdós inclosos).

A tenir en compte:
- Bases publicades al BOPT núm. 73 de 28.3.2015.
- Convocatòria 2021 publicada al BOPT  de data: 6.05.2021.

Consultar l’estat de l’expedient:

Una vegada presentada la sol·licitud es podrà consultar l’estat de la tramitació amb el número de registre d’entrada a través de la Carpeta Ciutadana disponible a  https://seu.reus.cat/seu/

Assessorament energètic infividual i tallers d’estalvi energètic

Més informació en el següent enllaç

Requeriments Tècnics

Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Departament responsable

  • Àrea de Recursos Generals i Hisenda
  • Serveis Socials