Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

BORSA TREBALL DE MEDIADOR/A

FO-2020 Concurs oposició lliure.

Termini inscripció/presentació

Del 14/10/2020  fins el 02/11/2020

(Fora de termini)Detall del tràmit

Objecte:
L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball de mediador/a, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Reus, per tal de cobrir substitucions o altres necessitats de caràcter temporal en el lloc de treball objecte de la convocatòria.

Funcions Bàsiques:

1) Tasques de mediació i resolució de conflictes en àmbits locals i interculturals, oferint el seuservei a diferents departaments de la Corporació per traduir i mediar en visites i accions que es realitzen amb població estrangera.
2)Treballar amb el col·lectiu d’estrangers, donant-se a conèixer dins els diferents col·lectius per ser referents i persones de confiança per tal de captar les seves necessitats i problemàtiques. Fer d’informador clau entre administració i col·lectius.
3) Treball amb dones estrangeres per tal de normalitzar la seva situació (aconseguir que participin en activitats, que surtin de casa, que utilitzin els espais quotidians, etc.)
4) Fer traduccions orals i/o escrites.
5) Realitzar visites a pisos per solucionar conflictes de convivència, detectar pisos sobreocupats així com realitzar visites a comerços d’origen estranger.
6) Donar suport a l’oficina d’habitatge en el període obert d’ajuts a l’habitatge.
7) Captació i motivació de la gent per participar en activitats de sensibilització com són xerrades i tallers.
8) Participar, captar i motivar la gent per realitzar activitats de sensibilització com són xerrades i tallers.
9) Treball de suport a la atenció a les víctimes de violència, especialment per tractar els casos relacionats amb persones estrangeres.
10) Fer d’informadors per apropar la administració als col·lectius de persones estrangeres i nouvinguts.
11) Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes dins el seu àmbit de l’organització.

Requisits de les persones aspirants: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il·lustre Sr.Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat) o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201) en el termini de 20 dies
naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 25, 41 i 42 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran en el tauler d’edictes electrònic de la l’Ajuntament i en la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.
Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer en el dia hàbil següent.
A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal http://www.reus.cat.

A destacar:

El canal presencial té limitat el seu aforament degut a l’actual situació sanitària per la covid-19. Us recomanem la tramitació telemàtica com canal de tramitació més àgil i eficaç.

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Si teniu algún dubte podeu posar-vos en contacte trucant al 977.010.010 (opció 2)

Vigència de la borsa de treball:
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de selecció.

Publicació Bases i convocatoria BOPT de data 13/10/2020

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.

 Quant costa fer el tràmit?

  • -gratuït  


Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsAccedeix a carpeta

Si vols accedir al teu espai personal per qualsevol consulta o gestió, accedeix a carpeta en funció del teu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat