Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

BORSA TREBALL ARQUITECTE/A

FO-2018 Borsa per a la provisió temporal

Termini inscripció/presentació

Del 13/12/2018  fins el 27/12/2018

(Fora de termini)


Com puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Presencial (amb cita prèvia) : Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:

Li recordem que qualsevol tràmit presencial en les oficines municipals és necessari prèviament sol·licitar cita prèvia.Detall del tràmit

Objecte:
L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió de places d’Arquitecte/a vacants a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus, o bé, cobrir possibles substitucions.

Funcions Bàsiques

1. Assessorar, donar suport tècnic i informar en matèria de la seva especialitat, tant en l’àmbit intern dins de la pròpia corporació, com en l’àmbit extern respecte a consultes d’altres administracions, empreses o altres institucions i organismes, així com la ciutadania en general, quan la dificultat tècnica ho requereixi.
2. Elaborar estudis, informes tècnics i plecs de condicions de diversa índole per donar resposta a les necessitats que es presentin.
3. Elaborar, valorar i supervisar la planificació urbanística ordenant el territori, segons els criteris establerts per la corporació i elaborant aquells informes, documents de planejament i projectes d’urbanització i/o remodelació de l’espai urbà que s’hagin acordat per la Corporació.
4. Desenvolupar i gestionar aquells projectes urbanístics d’obres o d’altre ordre que se li hagin assignat, sota els criteris i pautes establerts per a la seva execució.
5. Supervisar i gestionar els documents de gestió urbanística al territori, tant per promoció pública com a privada (plans urbanístics, obres, rehabilitació, activitats que afectin al medi ambient, etc).
6. Verificar que els treballs desenvolupats integrin els principis de la prevenció de riscos i la salut laboral, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball, d’acord amb la normativa vigent, així com, informar a les persones treballadores assignades dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d’emergència i les obligacions en matèria preventiva, d’acord amb la normativa vigent.
7. Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts al Pla de prevenció de riscos laborals de la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
8. Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes dins del seu àmbit de l’organització.


Requisits de les persones aspirants: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, es presentaran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201) i s’hauran de presentar en el termini de 10 dies naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran en el tauler d’edictes electrònic de la l’Ajuntament i en la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.
Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer en el dia hàbil següent.
A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal http://www.reus.cat

Vigència de la borsa de treball:
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de selecció

Publicació Bases BOPT núm.  de data

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.Quant costa fer el tràmit?

  • -gratuït  


Impresos relacionatsAjuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat