Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Obres en règim de Comunicació Prèvia - Annex II

Comunicació prèvia amb motiu d'obres de reformes puntuals sotmeses a aquest règimCom puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)      Sol.licitar cita prèvia

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)      Sol.licitar cita prèvia

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)Detall del tràmit

Comunicació prèvia d’obres menors i reformes puntuals de poca entitat en locals amb activitat, habitatges en ús i en façanes, mitgeres, patis i terrats.

Quina documentació he de presentar?
- Model d’instància Obres sotmeses a règim de comunicació prèvia Annex II, degudament emplenat i signat per la persona interessada.
- Carta de pagament d’autoliquidació de l’ICIO.
- Fotografies de l’espai on s’hagi d’intervenir quan es tracti de façanes interiors o exteriors i en altres casos, si s’escau.
- Autoliquidació taxa serveis urbanístics (en els casos que preveu l’ordenança fiscal número 15, reguladora de la taxa per prestació de serveis urbanístics)
 
Normativa relacionada
Text Refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010, de 3 d’agost
Reglament de la Llei d’Urbanisme, decret 305/2066 de 18 de juliol
Text refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, publicat al D.O.G 06.05.2005
Ordenança municipal reguladora del règim de comunicació
Condicions:
-En cas que sigui necessari envair la calçada, caldrà sol·licitar la pertinent llicència d’ ocupació de la via pública.
- Inici de les obres: Les obres podran iniciar-se en el termini de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud amb la documentació requerida i efectuat el pagament de la taxa corresponent. Si transcorregut aquest termini, l’administració no manifesta de manera motivada la disconformitat, l’actuació comunicada queda autoritzada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme a la normativa aplicable (Art. 4 Ordenança municipal d’obres subjectes al règim de comunicació).
Si les obres que es comuniquen estan destinades a l’exercici d’una activitat sotmesa a autorització per part de l’Ajuntament o de qualsevol altra administració pública, en cap cas s’entendran autoritzades sense que prèviament o simultània ho hagi estat l’activitat, si s’escau (Art. 4 Ordenança municipal d’obres subjectes al règim de comunicació).
- Caducitat de l’autorització: El termini màxim per a l’inici de les obres és de 3 mesos, i per al seu acabament d’1 any, en ambdós casos des del moment que l’obra s’hagi d’entendre autoritzada per l’Ajuntament. Prèvia sol·licitud, tots els terminis es poden prorrogar fins a assolir, com a màxim, els terminis establerts a l’article 189.1 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
- Obligacions Fiscals: Haurà de fer-se efectiu el pagament de la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), mitjançant autoliquidació, en un termini màxim de 30 dies naturals des de l’acreditament del tribut, que es produeix amb l’inici de les obres o pel simple transcurs de 30 dies naturals comptats a partir del moment en què s’entengui produïda la seva autorització, de conformitat amb el que estableix l’art. 102 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els arts. 5, 6 i 7 de l’ Ordenança fiscal núm. 5.


Quant costa fer el tràmit?Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Llicències Urbanístiques


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat