Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Concurs Oposició per a la provisió d'una plaça d'enginyer/a de camins, canals i ports

OF- 2019 Concurs Oposició per a la provisió d'una plaça d'enginyer/a de camins canals i ports

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Termini inscripció/presentació

Del 12/08/2022  fins el 20/10/2022

(Fora de termini)

Objecte:
L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure, per a la provisió en propietat d’una plaça d’enginyer/a de camins, canals i ports de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2019.

El/la titular de les places se l’adscriurà a un lloc de treball d’enginyer/a de camins, canals i ports i li correspondran les següents funcions bàsiques:

1. Redactar i dirigir projectes d’obra per al manteniment, conservació, senyalització i seguretat de la xarxa  de carreteres.
2. Redactar i dirigir projectes d’obres d’arranjaments de camins municipals.
3. Preparar, mantenir i actualitzar plecs de condicions tècniques per a la contractació de projectes i estudis d’enginyeria, realitzant la posterior direcciói/o seguiment d’aquests.
4. Fer el seguiment, des de la vessant tècnica, de tot el procés de la contractació de projectes fins a la liquidació definitiva.
5. Analitzar els costos d’actuació en operacions urbanístiques que comportin inversió en infraestructura.
6.Tipificar les solucions tècniques per a l’execució d’obres d’urbanització.
7. Assessorar i donar suport tècnic en matèria de projectes d’enginyeria a l’Àrea.
8. Mantenir els contactes necessaris amb tercers (empreses, entitats locals i altres institucions i organismes) per dur a terme les seves tasques, així com participar en aquelles comissions per a les que sigui assignat/ada.
9. Elaborar gràfics, estadístiques i indicadors que permetin el seguiment de les activitats pròpies de la seva especialita
10. Elaboració d’informes d’execucions subsidiàries que es puguin portar a terme.
11. Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts al Pla de Prevenció de Riscos Laborals per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
12. Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en el seu àmbit d’organització i competències

Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició: Veure bases de la convocatòria

Sol·licituds
De conformitat amb l’establert a la base tercera de les Bases generals que han de regir els processos selectius per a l’accés a les places incloses en les Ofertes Públiques d’Ocupació de l’Ajuntament de Reus per a l’any 2019.
No obstant, la presentació de sol·licituds per prendre part en aquest procés selectiu també es podran realitzar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus, per mitjans electrònics https://seu.reus.cat.s a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i a la web municipal https://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de cinc dies hàbils es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’edictes electrònic de la corporació i a la web municipal http://www.reus.cat 

La sol·licitud normalitzada es troba en l’apartat documentació i impresos

- Publicació Bases BOPT de data 11 d’agost de 2022
- Obertura termini de presentació de sol·licituds: 12 d’agost de 2022
- Finalització termini de presentació de sol·licituds: 20 d’octubre de 2022

Per més informació:

1) Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.
2) Acabat el termini de presentació de sol·licituds, les esmenes i possibles reclamacions que hagin de presentar-se es faran utilitzant els canals i formulari que trobareu en aquest enllaç; esmenar requeriment i/o aportació de documentació a un expedient

A destacar:
El canal presencial té limitat el seu aforament degut a l’actual situació sanitària per la covid-19. Us recomanem la tramitació telemàtica com canal de tramitació més àgil i eficaç.

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Si teniu algún dubte podeu posar-vos en contacte trucant al 977.010.010 (opció 2). 

Quant costa fer el tràmit?

Quina documentació he de presentar?

Cal adjuntar el curriculum signat per l’aspirant i la documentació justificativa dels mèrtis al·legats.

Titulació acadèmica.

Certificat del nivell de català exigit.

 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Recursos Humans