Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A SUPERIOR D'EDUCACIÓ

FO-2021 Concurs oposició lliure.

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 22/07/2021  fins el 04/08/2021

(Fora de termini)

Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a superior educació de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Reus, per cobrir vacants o possibles substitucions.
El/la titular d’aquest lloc de treball li correspondran les següents funcions bàsiques:

  1. Organitzar i coordinar els serveis que en l’àmbit d’educació té creat el municipi, per ell mateix o bé per raó de traspassos  d’altres administracions.
    2. Supervisar, organitzar i gestionar el funcionament de les escoles bressol municipals.
    3. Gestionar, organitzar i vetllar per l’escolarització de caràcter obligatori.
    4. Cooperar amb l’Administració de la Generalitat en el manteniment, construcció i millora dels centres educatius públics.
    5. Participar en les funcions que corresponen a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en els diferents aspectes del sistema educatiu.
    6. Assessorar i donar suport tècnic en l’elaboració i execució de plans d’actuació o activitats en matèria de l’especialitat tècnica  i de la unitat organitzativa d’adscripció.
    7. Coordinar-se amb altres serveis i administracions.
    8. Coordinar i fer el seguiment del compliment dels plecs i concursos públics des del seu àmbit d’actuació.
    9. Coordinar els equips i facilitar als professionals que treballen en projectes educatius o contractats per la regidoria el suport necessari  per a l’acompliment de la seva tasca.
    10. Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i seguretat dels sistemes d’informació, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes.
    11. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts i la normativa en matèria de prevenció  de riscos laborals.  

Requisits de les persones aspirants:

Veure bases i convocatòria

Sol•licituds

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il·lustre Sr.Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat) o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201) en el termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 25, 41 i 42 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran en el tauler d’edictes electrònic de la l’Ajuntament i en la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.
Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer en el dia hàbil següent.
A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal http://www.reus.cat.

 A destacar:

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Vigència de la borsa de treball:
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de selecció.

Publicació Bases i convocatoria BOPT de data 21de juliol de 2021


Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -gratuït  

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Recursos Humans


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook