Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Convocatòria d'una plaça Tècnic/a Superior de l'Institut Municipal Reus Cultura

OP-2020 Concurs Opo lliure. Tècnic/a superior de la plantilla de l'Institut Municipal Reus Cultura

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 13/07/2021  fins el 22/07/2021

(Fora de termini)

Objecte:

És objecte d’aquestes bases la regulació del procés de selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs
oposició en torn lliure, per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic/a superior inclosa a l’oferta  d’ocupació pública (OPO) 2020.
Funcions bàsiques:
    1. Conservació del fons patrimonial que gestiona el Museu.
    2. Recerca dins dels àmbits temàtics del Museu i definició de les tasques de documentació de totes les peces i objectes que conserva el Museu.
    3. Definició i disseny de programes de difusió dels continguts.
    4. Participació i desenvolupament en els plans directors que es facin del Museu i dels programes de festes i festivals.
    5. Preparar, implementar i controlar les diverses activitats festives, culturals i de lleure del municipi, així com fer-ne difusió i promoció i col·laborar amb el món associatiu dins de l’àmbit cultural.
    6. Preparar, implementar i controlar les diverses activitats incloses dins el festivals del municipi, així com fer-ne difusió i promoció.
    7. Altres tasques pròpies de la seva categoria

Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran a la Presidència de l’Institut Municipal Reus Cultura, es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat) o bé al registre de l’IMRC a la Casa Rull (Carrer Sant Joan núm. 27 43201.- REUS, telèfon 977010650) i  s’hauran de presentar en el termini de 10 dies naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 25, 41 i 42 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quan les instàncies no siguin presentades al Registre General de l’IMRC, l’aspirant haurà d’anunciar l’enviament a l’IMRC mitjançant un correu electrònic a adcio@reuscultura.cat dins del període de presentació d’instàncies.
Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i en la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.
Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer en el dia hàbil següent.
A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web Municipal http://www.reus.cat.

Vigència de la borsa de treball
Aquesta borsa tindrà vigència màxima de dos anys.

Publicació Bases BOPT de data 12/07/2021

Obertura termini de presentació de sol•licituds: 13/07/2021
Finalització termini de presentació de sol•licituds: 22/07/2022

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.

 

 

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quina documentació he de presentar?

* Currículum vitae signat per l’aspirant acompanyat dels justificants acreditatius dels mèrits que s’al•leguin , segons model facilitat.
* Titulació acadèmica
* Certificació acreditativa del nivell C de català, si s’escau

 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Institut Municipal Reus Cultura (IMRC )


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook