Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Borsa de treball d'Auxiliar Tècnic/a Institut Municipal Reus Cultura

FO-2021 Borsa de treball d'Auxiliar tècnic/a de la plantilla de l'Institut Municipal Reus Cultura

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 09/07/2021  fins el 19/07/2021

(Fora de termini)

Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, amb caràcter temporal, de places d’Auxiliar Tècnic/a de comeses especials vacants a la plantilla de personal de l’IMRC, o bé cobrir possibles substitucions, o per necessitats d’urgència.
La missió del lloc de treball és dinamitzar, coordinar, executar i difondre els diferents programes de festes, de festivals, culturals, museístics i de lleure dirigits a la ciutadania,  i en general, totes aquelles funcions de suport que li siguin atribuïdes.
Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
    1. Preparar, implementar i controlar les diverses activitats festives, culturals, museístiques i de lleure del municipi.
    2. Fer la difusió i promoció i col·laborar amb el món associatiu dins de l’àmbit cultural
    3. Atenció al públic.

Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran a la Presidència de l’Institut Municipal Reus Cultura, es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat) o bé al registre de l’IMRC a la Casa Rull (Carrer Sant Joan núm. 27 43201.- REUS, telèfon 977010650) i  s’hauran de presentar en el termini de 10 dies naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 25, 41 i 42 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quan les instàncies no siguin presentades al Registre General de l’IMRC, l’aspirant haurà d’anunciar l’enviament a l’IMRC mitjançant un correu electrònic a adcio@reuscultura.cat dins del període de presentació d’instàncies.
Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i en la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.
Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer en el dia hàbil següent.
A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web Municipal http://www.reus.cat.

Vigència de la borsa de treball
Aquesta borsa tindrà vigència màxima de dos anys.

Publicació Bases BOPT de data 8 de juliol de 2021.

Obertura termini de presentació de sol•licituds: 9 de juliol de 2021
Finalització termini de presentació de sol•licituds: 19 de juliol de 2021

A destacar:

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat documentació i impresos.

 

 

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quina documentació he de presentar?

* Currículum vitae signat per l’aspirant acompanyat dels justificants acreditatius dels mèrits que s’al•leguin , segons model facilitat.
* Titulació acadèmica
* Certificació acreditativa del nivell C de català, si s’escau

 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Institut Municipal Reus Cultura (IMRC )


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook