Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Justificació de la subvenció a entitats per al foment de l'activitat esportiva a la ciutat 2021

Justificar les subvencions a entitats que desenvolupin activitats i projectes d'interès esportiu a la ciutat de Reus

informatiuinformatiu

Termini inscripció/presentació

Del 20/07/2021  fins el 15/02/2022

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Justificació de la subvenció

Les entitats beneficiàries disposaran d’un mes, a partir del dia que finalitzi l’activitat subvencionada, per justificar el compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en la concessió de les subvencions.
No obstant això, l’òrgan concedent de la subvenció podrà atorgar una ampliació del termini fixat per a la presentació de la justificació, que no podrà accedir de quinze dies, si així ho sol·licita el benefi ciari i acredita un motiu justifi cat.
Els serveis tècnics emetran el pertinent informe per dur a terme el pagament que correspongui de la subvenció atorgada.
Si a criteri dels serveis tècnics la justifi cació presentada ha d’ésser objecte de subsanació o complementació, ho comunicaran a l’esmentada entitat, perquè subsani la deficiència detectada en el termini de 10 dies. Mentre no es produeixi aquesta subsanació, restarà suspès el termini previst al paràgraf anterior.
Aquesta justificació s’efectuarà d’acord amb el model que facilitarà la Regidoria d’Esports.

Nota destacada respecte a les notificacions de la resolució de l’atorgament o denegació de la subvenció
De conformitat amb el previst a la LLei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i amb els articles. 4.5 i 17 del Reglament municipal de les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics, la notificació de les resolucions dictades per a l’eventual concessió o denegació de les subvencions sol•licitades s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a l’oficina virtual de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Normativa relacionada

Bases publicades al BOPT núm. 82 de 9.4.2015
Convocatòria 2021 publicada al BOPT de data 23.03.21
 

Requeriments Tècnics

Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?

El termini que es disposa per emetre resolució és de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol•licituds de subvenció, llevat que la respectiva convocatòria prevegi un termini inferior. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol•licitud de concessió de la subvenció.

Quina documentació he de presentar?

Consultar bases
 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Regidoria d'Esports


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook