Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Convocatòria de 5 places de Peó incloses a les Ofertes Públiques d’Ocupació 2018 i 2019

OF-2018 (3), 2019 (2)

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 27/05/2021  fins el 05/07/2021

(Fora de termini)

Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure, per a la provisió en propietat de cinc places de peó de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Reus, incloses a les Ofertes Públiques d’Ocupació per a l’any 2018 (3) i 2019 (2).

El/la titular de les places se l’adscriurà a un lloc de treball de peó a la Brigada Municipal i li correspondran les següents funcions bàsiques:
    1. Realitzar tasques de manteniment de les instal·lacions i equipaments municipals i de la via pública i zones enjardinades, sota les indicacions de l’encarregat/da o empleat/da en qui delegui.
    2. Mantenir l’ordre de neteja tant en l’obra com en les eines que faci servir, de conformitat les instruccions fixades pel/per la seu/va superior jeràrquic. Ajudar als muntatges de les diferents estructures i necessitats per als diferents actes de la Ciutat.
    3. Controlar el correcte estat de les instal·lacions i equipaments dels centres o espais on desenvolupa la seva activitat i vetllar pel seu bon ús.
    4. Realitzar tasques de transport de material amb vehicles.
    5. Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts al Pla de Prevenció de Riscos Laborals per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
    6. Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en el seu àmbit d’organització i competències.

Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició: Veure bases de la convocatòria


Sol•licituds

Es presentaran de conformitat amb l’establert a la base tercera de les Bases generals que han de regir els processos selectius per a l’accés a les places incloses en les Ofertes Públiques d’Ocupació de l’Ajuntament de Reus dels anys 2018 i 2019.

No obstant, la presentació de sol·licituds per prendre part en aquest procés selectiu també es podran realitzar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus, per mitjans electrònics https://seu.reus.cat

Perquè la sol•licitud sigui vàlida, s’ha de pagar la taxa de drets d’examen que s’indica a les bases específiques.
La sol•licitud normalitzada es troba en l’apartat impresos relacionats.

El termini de presentació de sol•licituds començarà l’endemà de la publicació de les bases específiques en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i acabarà als 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de l’extracte de la convocatòria.

A destacar:

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Admissió d’aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de cinc dies hàbils es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, que serà exposada en el tauler d’edictes electrònic de la corporació i a la web municipal http://www.reus.cat.
A la llista provisional, s’establirà un termini de deu dies perquè es pugin esmenar els defectes d’admissió i s’hi inclourà el lloc, la data i l’hora de començament dels exercicis i la composició del tribunal.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual a les persones aspirants, de conformitat amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini de màxim de 30 dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entenen desestimades.
Si no es presenten al·legacions o es desestimen per silenci administratiu la llista de persones admeses i excloses es considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.
Si s’accepta alguna al·legació, s’aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses amb les esmenes corresponents. Aquesta resolució serà publicada al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal http://www.reus.cat.

- Publicació de bases i convocatòria al BOPT de data  26/05/2021
- Publicació al BOE
de data 14/05/2021
- Publicació al DOCG de data (pendent)
Per més informació:
1 )Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.
2) Acabat el termini de presentació de sol·licituds, les esmenes i possibles reclamacions que hagin de presentar-se es faran utilitzant els canals i formulari que trobareu en aquest enllaç; esmenar requeriment i/o aportació de documentació a un expedient

Quant costa fer el tràmit?

  • -17.91 €  Drets d'exàmen  

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Recursos Humans


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook