Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


BORSA DE TREBALL ENGINYER/A DE CAMINS CANALS I PORTS

FO-2021 Concurs oposició lliure.

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 15/05/2021  fins el 24/05/2021

(Fora de termini)

Objecte:
L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió de places d’enginyer/a de camins, canals i ports a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus, o bé, cobrir possibles substitucions.

La missió del lloc de treball és redactar, supervisar, gestionar i executar accions destinades a mantenir el control urbà de les infraestructures i instal·lacions municipals d’acord amb els procediments establerts, la legislació vigent i les indicacions del superior jeràrquic.

El/la titular d’aquest lloc de treball li correspondran les següents funcions bàsiques:

     1. Realitzar aquelles funcions inherents a la seva titulació.
     2. Resoldre consultes dels ciutadans o altres departaments en matèria urbanística i d’infraestructures.
     3. Elaborar projectes i memòries valorades d’urbanització, serveis i infraestructures
     4. Dirigir obres d’enginyeria civil i fer-ne la coordinació de seguretat i salut
     5. Dirigir i fer el seguiment i control dels projectes d’enginyeria civil que facin empreses externes
     6. Dirigir obres d’urbanització i fer-ne la coordinació de seguretat i salut
     7. Redactar informes i elaborar càlculs en matèria d’hidràulica, geotècnia, estructures i altres competències d’eng civil
     8. Interlocució amb l’Agència Catalana de l’Aigua, Foment i Carreteres
     9. Vetllar pel compliment de la normativa urbanística dels projectes.
    10. Gestionar l’execució de l’obra pública
    11. Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior.

Requisits de les persones aspirants: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, es presentaran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201) i s’hauran de presentar en el termini de 10 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Tanmateix, les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i a la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.
Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer el dia hàbil següent.

A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal http://www.reus.cat.

A destacar:

El canal presencial té limitat el seu aforament degut a l’actual situació sanitària per la covid-19. Us recomanem la tramitació telemàtica com canal de tramitació més àgil i eficaç.

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Si teniu algún dubte podeu posar-vos en contacte trucant al 977.010.010 (opció 2)

Vigència de la borsa de treball:
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de selecció.

Publicació Bases i convocatoria BOPT de data 14 de maig de 2021

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -gratuït  

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Recursos Humans


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook