Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Convocatòria de lloc de treball de cap de la secció d'Urbanisme. Mobilitat interadministrativa.

FO-2021. LLoc treball concurs de mèrits entre el personal funcionari adm especial

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 28/04/2021  fins el 25/05/2021

(Fora de termini)

Objecte:

És objecte d’aquesta convocatòria la provisió del lloc de treball de Cap de Secció d’Urbanisme, mitjançant el procediment
de concurs de mèrits entre el personal funcionari pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala tècnica,
classe tècnic superior arquitecte, grup A, subgrup A1 per mobilitat interadministrativa, d’acord amb l’establert a l’article 63.1.c) i 110.1.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei dels ens locals.

Es desenvoluparan genèricament les següents funcions bàsiques:

1. Proposar i col·laborar en la definició de plans d’actuació i activitats que materialitzin les directrius i els objectius definits a nivell polític i directiu.
2. Dirigir i coordinar la gestió tècnica i administrava del servei.
3. Exercir el comandament del personal del seu servei.
4. Coordinar-se amb altres serveis i administracions.
5. Coordinar i fer el seguiment del compliment dels plecs i concursos públics des del seu àmbit d’actuació.
6. Impulsa i coordina la implantació de l’administració electrònica a la seva unitat.
7. Executar funcions tècniques pròpies de la unitat organitzativa d’adscripció.
8. Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts al Pla de Prevenció de Riscos Laborals per la Corporació i la norma-va vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
9. Totes aquelles funcions de caràcter general que siguin atribuïdes dins del seu àmbit de l’organització i competències

Sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria juntament amb les bases específiques en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i acabarà als vint dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), de l’extracte de la convocatòria.
Les sol·licituds per prendre part en el concurs de mèrits, s’hi haurà d’acompanyar la documentació acreditativa de les condicions que s’exigeixen per participar-hi, així com la justificació dels mèrits al·legats, es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, i es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat) o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201).
Tanmateix  les  sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Bases i convocatòria publicades al BOPT de data 27/04/2021

Extracte de la convocatoria publicada al BOE Núm. 107 de data 5 de maig de 2021

Termini de presentació : 25 de maig de 2021

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impressos relacionats.

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -gratuït  

Quina documentació he de presentar?

Veure bases i convocatòriaEspecificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsSegueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook