Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


CONVOCATORIA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN PSICOLOGIA. PROMOCIÓ INTERNA.

Concurs oposició per la provisió d'una plaça de tècnic/a superior en psicologia. Promoció interna

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 27/04/2021  fins el 17/05/2021

(Fora de termini)

Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició torn promoció interna, d’un tècnic/a superior en psicologia, personal laboral interí, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Reus.
La plaça està enquadrada dins l’escala d’administració especial, subescala tècnica, grup de classificació A, subgrup de classificació A1.
 La missió del lloc de treball és donar suport,  a nivell executiu, al departament de Recursos Humans, així com a altres àrees de l’Ajuntament de Reus on sorgeixi una necessitat d’intervenció.

El/la titular d’aquest lloc de treball li correspondrà les següents funcions bàsiques:
1) Donar suport tècnic en la selecció, orientació i avaluació del personal
2) Gestionar la formació i el desenvolupament del personal
3) Donar suport tècnic en l’organització i desenvolupament dels recursos humans: comunicació interpersonal, programes de motivació, canvi de conducta organitzativa, anàlisis de les necessitats en el lloc de treball, clima i satisfacció laboral, reestructuració de plantilla i departamentalització, conflicte i negociació.
4) Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts al Pla de Prevenció de Riscos Laborals per la Corporació i normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
5) Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de l’organització.

Les retribucions que corresponen són les del grup A, subgrup de classificació A1, amb el complement de destinació (CD) 20.

Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds

De conformitat amb l’establert a la base tercera de les Bases generals que han de regir els processos selectius per a l’accés a les places incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Reus per a l’any 2017.
No obstant, la presentació de sol·licituds per prendre part en aquest procés selectiu també es podran realitzar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus, per mitjans electrònics https://seu.reus.cat.
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de:
1. Currículum vitae signat.
2. Títol acadèmic, que es sol·licita com a requisit d’accés o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició.
3. Document oficial que acrediti estar en possessió del nivell de català requerit, o superior.
4. Acreditació dels mèrits al·legats al currículum, mitjançant fotocòpia dels títols o certificats d’assistència.

 Termini de presentació de sol·licituds:

A destacar:

El canal presencial té limitat el seu aforament degut a l’actual situació sanitària per la covid-19. Us recomanem la tramitació telemàtica com canal de tramitació més àgil i eficaç.

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Admissió d’aspirants
Acabat el termini de presentació de sol•licituds, l’Alcalde o el Regidor/a en qui hagi delegat,  declararà aprovada la llista de persones admeses i excloses en el termini màxim d’un mes. Aquesta resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat, al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, i a la pàgina web municipal www.reus.cat.

- Publicació Bases BOPT
de data 26.04.2021

Per més informació:
1 )Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.
2) Acabat el termini de presentació de sol·licituds, les esmenes i possibles reclamacions que hagin de presentar-se es faran utilitzant els canals i formulari que trobareu en aquest enllaç;

Quant costa fer el tràmit?

  • -GRATUÏT per a persones a l'atur i que no rebin cap quantitat en concepte de subsidi (Oordenança fiscal núm. 13)  

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Recursos Humans


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook