Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


BORSA TREBALL DE PEDAGOG/A

FO-2020 Concurs oposició lliure.

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 17/11/2020  fins el 30/11/2020

(Fora de termini)

Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, de places de pedagog/a vacants a l’equip EAIA de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Reus, o bé cobrir possibles substitucions en la mateixa categoria. L’equip EAIA té com a objectiu la valoració, actuació i atenció d’infants en risc de desemparament, així com el seguiment i tractament de les seves famílies, amb l’objectiu de donar resposta a situacions i necessitats de les persones menors d’edat que requereixen, pel seu abordatge, una especialització tècnica. La missió del lloc de treball és proporcionar suport i assessorament tècnic, en matèria de pedagogia, orientant des de la seva especialització en totes aquelles tasques que li siguin encomanades.

Funcions Bàsiques:
El/la titular d’aquest lloc de treball li correspondrà les següents funcions bàsiques:

1. Col·laborar en la prevenció i detecció de les situacions d’alt risc social.

2. Informació i orientació general sobre temes relacionats amb la problemàtica dels menors amb alt risc social, especialment quant a recursos públics o privats al seu abast.

3. Orientació, diagnòstic i elaboració de programes individuals de tractament.

4. Desenvolupament dels tractaments i mesures assistencials, que no s’hagin de dur a terme en establiments especialitzats, derivades de les orientacions i programes individuals.

5. Seguiment i control dels tractaments i mesures assistencials ja siguin prestats amb mitjans propis o aliens.

6. Col·laborar amb les diferents àrees, serveis, entitats públiques i privades del seu àmbit territorial en les tasques de detecció, prevenció, informació, valoració, tractament i integració del menor.

7. Elaboració d’informes i dictàmens de caràcter tècnic que demani l’ICASS.

8. Col·laborar amb els serveis específics del Departament de Justícia que atenen al menor que es troba sota una mesura judicial.

9. Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts al Pla de Prevenció de Riscos Laborals per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

10. Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes dins del seu àmbit de l’organització.

Requisits de les persones aspirants:
Veure bases i convocatòria

Sol•licituds

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il·lustre Sr.Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat) o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201) en el termini de   dies
naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 25, 41 i 42 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran en el tauler d’edictes electrònic de la l’Ajuntament i en la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.
Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer en el dia hàbil següent.
A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal http://www.reus.cat.

 A destacar:

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Vigència de la borsa de treball:
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de selecció.

Publicació Bases i convocatoria BOPT de data 16/11/2020


Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -gratuït  

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsSegueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook