Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Borsa de treball Tècnic d'Administració Especial

FO-2020.Borsa de treball Tècnic d'Administració Especial

Plazo inscripción / presentación

Del 19/10/2020  hasta el 30/10/2020

(Fuera de plazo)Detalle del trámite

Objecte:
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la constitució d’una borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaris interins  de tècnic/a d’administració especial (àmbit econòmic), en qualsevol dels supòsits previstos al Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei que regula l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TRLEBEP).

Es desenvoluparan generalment les següents funcions bàsiques:
1. Assessorar i donar suport tècnic en matèria de comptabilitat pública, tant a nivell intern (Corporació) com a nivell extern (institucions, organismes, empreses, usuaris en general), dins de l’àmbit d’actuació pròpia.
2. Encarregar-se de la comptabilització de les operacions derivades de l’execució del pressupost de despeses, les d’ingressos, i les operacions no pressupostàries de la Corporació.
 3. Controlar i supervisar el nivell d’endeutament a curt i llarg termini de la Corporació, així com en la gestió de la tresoreria.
4. Emetre informes i treballs d’ordre tècnic derivats de l’acompliment de les tasques de comptabilitat de la Corporació.
5. Participar en els procediments de gestió, inspecció i recaptació tributària.
6. Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts al Pla de Prevenció de Riscos Laborals per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
7. Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes dins del seu àmbit de l’organització.

Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, i es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat) o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201), en el termini de 15 dies, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Tanmateix, les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i a la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.

Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer el dia hàbil següent.

A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal (http://www.reus.cat).

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de cinc dies hàbils, es farà pública la
llista provisional de persones admeses i excloses, que serà exposada en el tauler d’edictes electrònic de la
corporació i a la web municipal http://www.reus.cat.

La sol•licitud normalitzada es troba en l’apartat impresos relacionats

Vigència de la borsa de treball
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de selecció.

- Publicació Bases BOPT de data 16/10/2020
- Obertura termini de presentació de sol•licituds: 19/10/2020
- Finalització termini de presentació de sol•licituds: 30/10/2020

Per més informació:
1)Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.
2) Acabat el termini de presentació de sol·licituds, les esmenes i possibles reclamacions que hagin de presentar-se es faran utilitzant els canals i formulari que trobareu en aquest enllaç

 Requeriments Tècnics
Pdeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

 

 ¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -Gratuït  


Especificaciones técnicas de los documentos enviados telemáticamente

Los documentos enviados telemáticamente por los interesados ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Recursos Humans


¿Cómo puedo acceder a toda mi información?

Le recomendamos que acceda a la carpeta si está obligado o se quieres relacionar electrónicamente con el Ayuntamiento de Reus de acuerdo a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este sistema, podrá encontrar toda la información y estado de sus datos,gestiones,trámites, comunicaciones,expedientesmunicipales, facturas,etc. como interesado si es:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat