Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Subvenció per a la rehabilitació d'habitatges amb destí Borsa de Mediació de lloguer social

Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges destinats a la Borsa de mediació lloguer social

informatiuinformatiu

Termini inscripció/presentació

Del 14/10/2020  fins el 30/06/2021

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

Oficina Municipal d'Habitatge (Plaça Baluard, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Es tracta de subvencions per a obres d’arranjament de l’interior dels habitatges amb el compromís que, un cop rehabilitats,
els habitatges es destinaran a lloguer a través del programa Borsa de Mediació de Lloguer Social (BMLLS) que desenvolupa l’Ajuntament de Reus amb col•laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.Els ajuts podran ser  fins el 50% del pressupost protegible amb un import màxim de 10.000 €.

El pressupost protegible ha de suposar, com a mínim, una inversió superior als 3.000€ per habitatge i, als efectes del càlcul de l’ajut estarà constituït pel pressupost de les obres, els honoraris tècnics, l’IVA i els tributs que gravin les obres, excepte que tinguin caràcter recuperable.
Si és el cas, també en podran formar part els costos de l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i  el Certificat Energètic.

Persones beneficiàries
Poden ser les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries o usufructuàries de l’habitatge a rehabilitar i a llogar a través de (BMLLS).
No poden ser persones beneficiàries  si es tracta d’un ens integrat en el sector públic o tingui la condició de gran tenidor en els termes que recull la Llei 24/2015 de 19 de juliol.

Requisits del habitatges
Estar situats al terme municipal de Reus
Han de ser aptes d’acord amb les condicions establertes per la  Borsa de Mediació de Lloguer Social (BMLLS) i estar disponibles un cop realitzades les obres.
Disposar d’un informe tècnic de preavaluació elaborat pels tècnics de la BMLLS (veure tràmits relacionats)

Actuacions protegibles:
- Adequació de les peces i els elements que conformen l’habitatge, inclosos banys i cuines, per tal d’obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
- Les instal•lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per a l’adequació de l’habitatge a la normativa vigent.
- Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge als paràmetres que exigeixen les normatives vigents, inclosos tancaments de protecció exteriors tipus persianes.
- Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: pintura, terres, portes, finestres i altres.
- Qualsevol altra que afecti l’interior dels habitatges i sigui exigible per al compliment de la normativa que resulti d’aplicació.
- Honoraris facultatius per a l’elaboració i direcció del projecte  tècnic de les obres executades, si s’escau, i per a l’obtenció de la corresponent cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic vinculat a les actuacions esmentades.

Les obres i actuacions no poden estar començades en el moment de la sol•licitud dels ajuts.

Termini de presentació de sol·licituds:

- Bases publicades al BOPT de data 01/10/2020
- Convocatòria 2020  publicada al BOPT de data 13/10/2020
- Ampliació del termini de presentació de sol·licituds BOP de data 21.1.21

Sinó disposa dels mitjans telemàtics per a realitzar el tràmit online cal agafar cita prèvia a l’Oficina d’Habitatge a través del telèfon 977 010 071 o a través d’aquest enllaç

NOVETAT: Si teniu dubtes de com fer el tràmit, l’Ajuntament posa a la vostra disposició una guia de com sol·licitar la subvenció pas a pas i com obtenir la identitat digital necessària en aquest enllaç

Requeriments Tècnics
Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

RÈGIM JURÍDIC
En tot allò que no es preveu expressament en aquestes bases són d’aplicació les disposicions següents:
   - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  -  Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de  Llei 38/2003, de 17 de novembre LGS, d’ara          endavant (RLGS).
   - Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Reus (BOP del dia 16 setembre de 2010).
    -Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici pressupostari on s’imputa la despesa.
   - Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de Llei reguladora de les hisendes locals.
   - Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Quant costa fer el tràmit?

 • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?

Tres mesos des de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds de la subvenció. El silenci administratiu es negatiu.

Quina documentació he de presentar?

 • En el cas de persones propietàries úniques: autorització per consultar dades per via electrònica, signada per tots els propietaris Annex I
 • En el cas de persones propietàries úniques, acord de les persones propietàries per a autoritzar a un del propietaris a presentar la sol•licitud i rebre l’import de la subvenció. Annex II
 • Cèdula d’Habitabilitat (si no se’n disposa cal aportar-la amb el final d’obra)
 • Certificació energètica (si no se’n disposa cal aportar-la amb el final d’obra)
 • Pressupost de l’empresa que realitza les obres, degudament desglossat per cada concepte. Aquests conceptes s’han d’ajustar a l’informe de preavaluació emès pel tècnic de la Borsa de Mediació de Lloguer Social
 • Documentació municipal que es consultarà i validarà internament.
 • Informe de preavaluació sobre l’estat de l’habitatge emès pel tècnic de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social
 • Document  d’encàrrec de gestió de l’arrendament i compliment de les obligacions del programa Borsa de Mediació  per al lloguer social.
 • Llicència d’obres o comunicat previ d’obres.

Documentació justificativa que caldrà aportar un cop rebuda la notificació de resolució de concessió de la subvenció.

 • Comunicat de final de les obres
 • Memòria econòmica justificativa del compliment de les actuacions segons model normalitzat on s’indicarà
 1.  Balanç econòmic de l’actuació amb desglossament de les despeses.
 2. Relació detallada dels ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació del seu import i procedència.
 3.  En cas d’existència de desviacions en relació al pressupost inicial, memòria justificativa de les mateixes.          
 • Factures i rebuts de les obres realitzades (original i còpia) de les empreses que han realitzat les obres i     que han de coincidir amb els imports dels pressupostos presentats amb la sol•licitud.
 • Contracte de lloguer gestionat per la Borsa de Mediació per al Lloguer Social de Reus. (es consultarà i validarà internament.)

 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

 • Oficina d'Habitatge


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook