Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Borsa de treball Tècnic/a en gestió de projectes i programes en l' àmbit de serveis a la persona

FO-2020 Borsa de treball Tècnic/a en gestió de projectes i programes en l' àmbit de serv a la person

Termini inscripció/presentació

Del 12/03/2020  fins el 10/06/2020

(Fora de termini)


Detall del tràmit

Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a de gestió de projectes i programes en l’àmbit de serveis a la persona per a cobrir possibles substitucions o altres necessitats de caràcter temporal en el lloc de treball objecte de la convocatòria.

Es desenvoluparan genèricament les següents funcions bàsiques:

1. Implementar els projectes i programes específics desenvolupats en l’àmbit de serveis a la persona, planificant, desenvolupant i avaluant els programes i projectes del servei.
2. Coordinar les activitats que es desenvolupin per promoure els serveis a la persona en clau comunitat, des d’una visió de treball transversal així com participant en les comissions i consells específics.
3. Coordinació i seguiment del compliment dels plecs i concursos públics que afecten a aquesta àrea, així com el seguiment i compliment de les licitacions, i la redacció dels contractes i convenis necessaris dins l’àrea, sent el responsable de vetllar pel compliment i seguiment dels mateixos.
4. Gestionar els recursos humans, econòmics i materials de que disposa el servei per tal d’assegurar la concreció dels seus objectius.
5. Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts al Pla de Prevenció de Riscos Laborals per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
6. Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes dins del seu àmbit de l’organització.
 

Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, i es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat) o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201), en el termini de 10 dies, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Tanmateix, les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i a la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.

Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer el dia hàbil següent.

A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal (http://www.reus.cat).

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de cinc dies hàbils, es farà pública la
llista provisional de persones admeses i excloses, que serà exposada en el tauler d’edictes electrònic de la
corporació i a la web municipal http://www.reus.cat.

La sol•licitud normalitzada es troba en l’apartat impresos relacionats

Vigència de la borsa de treball
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de selecció.


- Publicació Bases BOPT
de data 11 de març de 2020


- Obertura termini de presentació de sol•licituds: 12 de març
- Finalització termini de presentació de sol•licituds: 10 de juny

Per més informació:
1)Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.
2) Acabat el termini de presentació de sol·licituds, les esmenes i possibles reclamacions que hagin de presentar-se es faran utilitzant els canals i formulari que trobareu en aquest enllaç; esmenar requeriment i/o aportació de documentació a un expedient

 Requeriments Tècnics
Pdeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

 

 Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament

Els documents enviats telemàticament pels interessats han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Recursos Humans


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat