Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

BORSA TREBALL DE DIRECTOR/A DE CENTRE CIVIC

FO-2018. Concurs-oposició per a la provisió temporal

Termini inscripció/presentació

Del 08/12/2018  fins el 17/12/2018

(Fora de termini)


Com puc tramitar-ho?

Presencial (amb cita prèvia) : Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:

Li recordem que qualsevol tràmit presencial en les oficines municipals és necessari prèviament sol·licitar cita prèvia.Detall del tràmit

Objecte:
L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió de places de director/a de centre cívic vacants a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Reus, o bé, cobrir possibles substitucions.

Funcions Bàsiques

1. Planificar, coordinar, executar i avaluar activitats i plans d’actuació propis de la seva unitat organitzativa i d’adscripció.
2. Coordinar-se amb altres serveis i administracions.
3. Assessorar i donar suport tècnic en l’elaboració i execució de plans d’actuació o activitats en matèria de l’especialitat tècnica i de la unitat organitzativa d’adscripció.
4. Exercir el comandament del personal de la seva unitat administrativa d’adscripció.
5. Vetllar per la infraestructura i manteniment de les instal·lacions.
6. Fer el seguiment de compliment dels plecs i concursos públics des del seu àmbit d’actuació.
7. Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts al Pla de Prevenció de Riscos Laborals per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
8. Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes dins del seu àmbit de l’organització.

Requisits de les persones aspirants: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, es presentaran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm.1, 43201) i s’hauran de presentar en el termini de 10 dies naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran en el tauler d’edictes electrònic de la
l’Ajuntament i en la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.
Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer en el diahàbil següent.
A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, tots els anuncis successius s’exposaran al
tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal http://www.reus.cat.

Vigència de la borsa de treball:
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de selecció

Publicació Bases BOPT núm.   de data 7/12 /2018
Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.Quant costa fer el tràmit?

  • -gratuït  


Impresos relacionatsAjuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat