Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

BORSA TREBALL D'ENGINYER/A DE CAMINS, CANALS I PORTS

FO-2018. Concurs-oposició per a la provisió temporal

Termini inscripció/presentació

Del 24/11/2018  fins el 03/12/2018

(Fora de termini)


Com puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)      Sol.licitar cita prèvia

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)Detall del tràmit

Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió de places d’Enginyer/a de camins, canals i ports pertanyen a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus.

Funcions Bàsiques

 1. Realitzar aquelles funcions inherents a la seva titulació.
 2. Resoldre consultes dels ciutadans o altres departaments en matèria urbanística i d’infraestructures.
 3. Elaborar projectes i memòries valorades d’urbanització,serveis i infraestructures.
 4. Dirigir obres d’enginyeria civil i fer-ne la coordinació de seguretat i salut
 5. Dirigir i fer el seguimenti control dels projectes d’enginyeria civilque facin empreses externes.
 6. Dirigir obres d’urbanització i fer-ne la coordinació d eseguretat i salut.
 7. Redactar informes i elaborar càlculs en matèria d’hidràulica,geotècnia,estructures i altres competències d’enginyeria civil .
 8. Interlocució amb l’Agència Catalana de l’Aigua, Foment i Carreteres.
 9. Vetllar pel compliment de la normativa urbanística dels projectes.
10. Gestionar l’execució de l’obra pública.
11. Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior.

Requisits de les persones aspirants: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, es presentaran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm.1, 43201) i s’hauran de presentar en el termini de 10 dies naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran en el tauler d’edictes electrònic de la
l’Ajuntament i en la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.
Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer en el diahàbil següent.
A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, tots els anuncis successius s’exposaran al
tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal http://www.reus.cat.

Vigència de la borsa de treball:
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de selecció

Publicació Bases BOPT núm. 225 de data 23/11/18

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.Quant costa fer el tràmit?

  • -gratuït  


Impresos relacionatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat