Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

CAPORAL GUÀRDIA URBANA

OF-2017 2 places concurs-oposició Promoció interna

Termini inscripció/presentació

Del 22/08/2018  fins el 17/10/2018

(Fora de termini)


Com puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Presencial (amb cita prèvia) : Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:

Li recordem que qualsevol tràmit presencial en les oficines municipals és necessari prèviament sol·licitar cita prèvia.Detall del tràmit

Objecte

L’objecte es  la selecció, pel sistema de concurs oposició per promoció interna, de dues places de caporal de la Guàrdia Urbana de la plantilla de personal funcionari, a cobrir pel torn de promoció interna, mitjançant concurs oposició. Les places estan enquadrades dins l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe guàrdia urbana, categoria caporal, grup C, subgrup C 2 classificades a l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C2.
Les funcions atribuïdes al lloc de treball són les establertes a la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals, i altres normes de caràcter legal o reglamentari.

La present convocatòria es regirà pel contingut d’aquestes bases i supletòriament pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, que s’insereix en el marc normatiu de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, en concordança amb el Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic del l’Empleat Públic.

Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds
El termini de presentació de sol•licituds començarà l’endemà de la publicació de les bases específiques en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i acabarà als 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Ofi cial de l’Estat (BOE) de l’extracte de la convocatòria.
Les sol•licituds s’han de presentar en hores d’oficina al registre general de l’Ajuntament, ubicat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (plaça Mercadal, núm 1 REUS 43201). També es podran presentar en les formes determinades per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment  administratiu comú de les administracions públiques.
Perquè la sol•licitud sigui vàlida, s’ha de pagar la taxa de drets d’examen que s’indica a les bases específiques.
La sol•licitud normalitzada es troba en l’apartat impresos relacionats
El pagament de la taxa de drets d’exàmen, podrà realitzar-se:
-    Si el tràmit es realitza presencialment en la mateixa oficina (OAC) en el moment de presentació de la sol•licitud
-    Si el tràmit es realitza per correu postal, caldrà fer prèviament l’ingrés a través d’aquest  enllaç. El document obtingut i el comprovant de les taxes pagades s’haurà d’adjuntar a la sol•licitud, juntament amb la resta de documentació.

Admissió d’aspirants
Acabat el termini de presentació de sol•licituds, l’Alcalde o el Regidor/a en qui hagi delegat,  declararà aprovada la llista de persones admeses i excloses en el termini màxim d’un mes. Aquesta resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat, al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, i a la pàgina web municipal www.reus.cat.
En la mateixa resolució, s’indicarà el lloc on hi ha exposades al públic les llistes certificades completes de persones admeses i excloses. També s’hi inclourà el lloc, la data i l’hora de començament dels exercicis, l’ordre d’actuació dels/de les aspirants, i la composició del tribunal.
Aquesta resolució concedirà un termini de deu dies per a esmenes i possibles reclamacions, que començarà a comptar l’endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Aquesta publicació substitueix la notificació individual a les persones aspirants, de conformitat amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les  administracions públiques.
Les al•legacions presentades seran resoltes en el termini de 30 dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al•legacions s’entenen desestimades.
Si no es presenten al•legacions o es desestimen per silenci administratiu la llista de persones admeses i excloses es considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.
Si s’accepta alguna al•legació, s’aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses amb les esmenes corresponents. Aquesta resolució serà publicada en el Diari Ofi cial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, i a la pàgina web municipal  www.reus.cat.

- Publicació Bases BOPT núm. 161 de data 21.8.2018
- Publicació anunci BOE núm. 234 de data 27.09.18
- Obertura termini de presentació de sol•licituds: 22.8.18
- Finalització termini de presentació de sol•licituds:  17.10.18
- Publicació al DOGC núm 7757 la llista provisional d’admesos i exclosos: 28.11.18

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.Quant costa fer el tràmit?

  • -23.85 €  euros  


Impresos relacionatsAjuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat