Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

PROVISIÓ EN PROPIETAT 7 LLOCS LABORALS DE CONSERGE

OF-2017 Concurs Oposició en torn lliure. 7 llocs laborals fixes

Termini inscripció/presentació

Del 06/07/2018  fins el 13/08/2018

(Fora de termini)


Com puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)      Sol.licitar cita prèviaDetall del tràmit

Objecte:
És objecte de les presents bases la regulació del procés de selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure, per a la provisió en propietat de set places, del lloc de treball de conserge, vacants a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Reus incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació (OPO) 2017

Funcions Bàsiques
1. Treballs propis de consergeria, amb responsabilitat en la vigilància i custòdia de les instal·lacions, treballs bàsics de manteniment i realització de petites reparacions.
2. Controlar l’accés de persones a les dependències assignades, i obrir i tancar el centre.
3. Atendre i informar al públic que s’adreci a les dependències.
4. Rebre, controlar i distribuir documents i correspondència i realitzar encàrrecs relacionats amb les seves funcions.
5. Realització de tasques de reproducció i enquadernació.
6. Recepció i distribució de trucades telefòniques.
7. Tenir cura de les instal·lacions, equipaments i l’estat de neteja dels centres.
8. Supervisar el bon funcionament dels elements de calefacció, l’equipament elèctric
(fluorescents, endolls, etc.), sistema antifoc i els de fontaneria.
 I, en general, totes aquelles funcions que tinguin caràcter similar i que li siguin atribuïdes, les quals s’hauran de realitzar d’acord amb les instruccions rebudes o normes existents.

Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició:
Veure bases de la convocatòria

El termini de presentació de sol•licituds començarà l’endemà de la publicació de les bases específiques en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i acabarà als 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Ofi cial de l’Estat (BOE) de l’extracte de la convocatòria.
Les sol•licituds s’han de presentar en hores d’oficina al registre general de l’Ajuntament, ubicat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (plaça Mercadal, núm 1 REUS 43201). També es podran presentar en les formes determinades per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment  administratiu comú de les administracions públiques.
Perquè la sol•licitud sigui vàlida, s’ha de pagar la taxa de drets d’examen que s’indica a les bases específiques.
La sol•licitud normalitzada es troba en l’apartat impresos relacionats
El pagament de la taxa de drets d’exàmen que ascendeix a 17,91 €, podrà realitzar-se:
-    Si el tràmit es realitza presencialment en la mateixa oficina (OAC) en el moment de presentació de la sol•licitud
-    Si el tràmit es realitza per correu postal, caldrà fer prèviament l’ingrés a travésd’aquest enllaç. El document obtingut i el comprovant de les taxes pagades s’haurà d’adjuntar a la sol•licitud, juntament amb la resta de documentació.s

Admissió d’aspirants
Acabat el termini de presentació de sol•licituds, l’Alcalde o el Regidor/a en qui hagi delegat,  declararà aprovada la llista de persones admeses i excloses en el termini màxim d’un mes. Aquesta resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat, al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, i a la pàgina web municipal www.reus.cat.
En la mateixa resolució, s’indicarà el lloc on hi ha exposades al públic les llistes certificades completes de persones admeses i excloses. També s’hi inclourà el lloc, la data i l’hora de començament dels exercicis, l’ordre d’actuació dels/de les aspirants, i la composició del tribunal.
Aquesta resolució concedirà un termini de deu dies per a esmenes i possibles reclamacions, que començarà a comptar l’endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Aquesta publicació substitueix la notificació individual a les persones aspirants, de conformitat amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les  administracions públiques.
Les al•legacions presentades seran resoltes en el termini de 30 dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al•legacions s’entenen desestimades.
Si no es presenten al•legacions o es desestimen per silenci administratiu la llista de persones admeses i excloses es considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.
Si s’accepta alguna al•legació, s’aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses amb les esmenes corresponents. Aquesta resolució serà publicada en el Diari Ofi cial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, i a la pàgina web municipal  www.reus.cat.

- Publicació Bases BOPT núm. 130 de data 5.7.2018
- Publicació anuncia BOE núm. 177  de data 23.7.18
- Obertura termini de presentació de sol•licituds: 6.7.2018
- Finalització termini de presentació de sol•licituds: 13.08.18Quant costa fer el tràmit?

  • -Per a persones a l´atur s´estarà al que preveu l´art. 8.1.2 Ordenança Fiscal núm. 13  
  • -17.91 €  Ordenança fiscal núm 13  


Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Recursos Humans


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat