Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

BORSA TREBALL CONSERGE

FO-2020 BORSA TREBALL CONSERGECom puc tramitar-ho?

Telemàtic amb identitat digital
      
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)Detall del tràmit

Termini de presentació de sol·licituds: Del 4 al 17 de març (termini de finalitzacio suspès temporalment)

AVÍS: D’acord amb les disposicions del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, des del dissabte dia 14 de març han quedat suspesos i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de l’Ajuntament de Reus. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el reial decret esmentat o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest.

Objecte:
L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, de places de Conserge vacants a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Reus, o bé cobrir possibles substitucions.

Funcions Bàsiques
- Treballs propis de consergeria, amb responsabilitat en la vigilància i custòdia de les instal·lacions, treballs bàsics de manteniment i realització de petites reparacions.
- Controlar l’accés de persones a les dependències assignades, i obrir i tancar el centre.
- Atendre i informar al públic que s’adreci a les dependències.
- Rebre, controlar i distribuir documents i correspondència i realitzar encàrrecs relacionats amb les seves funcions.
- Realització de tasques de reproducció i enquadernació.
- Recepció i distribució de trucades telefòniques.
- Tenir cura de les instal·lacions, equipaments dels centres.
- I, en general, totes aquelles funcions que tinguin caràcter similar que li siguin atribuïdes les quals s’hauran de realitzar d’acord amb les instruccions rebudes o normes existents.

Requisits de les persones aspirants: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds
Les sol•licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il•lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel•lentíssim Ajuntament de Reus, es presentaran en l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201) i s’hauran de presentar en el termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Tanmateix les sol•licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i els articles 25, 41 i 42 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran en el tauler d’edictes electrònic de la l’Ajuntament i en la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.
Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer en el dia hàbil següent.
A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Reus i al web. Municipal http://www.reus.cat.

Vigència de la borsa de treball:
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de selecció

Publicació Bases BOPT  de data 03/03/2020

Per més informació:

Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impressos relacionatsQuant costa fer el tràmit?

  • -gratuït  


Impresos relacionatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat