Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

BORSA TREBALL CONSERGE

FO-2020 BORSA TREBALL CONSERGE

Termini inscripció/presentació

Del 25/06/2020  fins el 09/07/2020

(Fora de termini)Detall del tràmit

NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ: DEL 25 DE JUNY AL 9 DE JULIOL (AMBDOS INCLOSOS)

Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, de places de Conserge vacants a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Reus, o bé cobrir possibles substitucions.

Funcions Bàsiques
- Treballs propis de consergeria, amb responsabilitat en la vigilància i custòdia de les instal·lacions, treballs bàsics de manteniment i realització de petites reparacions.
- Controlar l’accés de persones a les dependències assignades, i obrir i tancar el centre.
- Atendre i informar al públic que s’adreci a les dependències.
- Rebre, controlar i distribuir documents i correspondència i realitzar encàrrecs relacionats amb les seves funcions.
- Realització de tasques de reproducció i enquadernació.
- Recepció i distribució de trucades telefòniques.
- Tenir cura de les instal·lacions, equipaments dels centres.
- I, en general, totes aquelles funcions que tinguin caràcter similar que li siguin atribuïdes les quals s’hauran de realitzar d’acord amb les instruccions rebudes o normes existents.

Requisits de les persones aspirants: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds
Les sol•licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il•lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel•lentíssim Ajuntament de Reus, es presentaran en l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201) i s’hauran de presentar en el termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Tanmateix les sol•licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i els articles 25, 41 i 42 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran en el tauler d’edictes electrònic de la l’Ajuntament i en la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.
Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer en el dia hàbil següent.
A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Reus i al web. Municipal http://www.reus.cat.

Vigència de la borsa de treball:
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de selecció

Publicació Bases : Nova publicació el 23/06/2020

BOPT  de data 03/03/2020 (publicació incial

Termini; del 25 de juny al 9 de juliol

Per més informació:

Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impressos relacionatsQuant costa fer el tràmit?

  • -gratuït  


Especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament

Els documents enviats telemàticament pels interessats han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat